Skip to main content
Skip table of contents

Block Reason (Lý do khóa phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Lý do khóa phòng (Block Reason)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Configuration

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã lý do khóa phòng sử dụng cho chức năng khi chuyển phòng sang tình trạng Out Of Order (OOO)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã lý do hủy đặt phòng

  • Mã lý do/Code

  • Mô tả/Description

Thêm mới một mã lý do khóa phòng

Nhấn “Add Code“ để thực hiện thêm mới một mã lý do khóa phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.