Skip to main content
Skip table of contents

Bộ Danh Mục (Combo Category)

Tên màn hình (Screen Name)

Xem danh sách / Tạo mới / Cập nhật bộ danh mục

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Combo Category

Tổng quan (Summary)

Quản lý bộ danh mục (combo category) để phục vụ cho việc liên kết giữa Profile/Rate Plan/ Allotment

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[View List of Combo Category] – Danh sách bộ danh mục

 • Create: Tạo bộ danh mục mới

 • Code & Name: Mã và tên bộ danh mục

 • Type: Bao gồm 3 loại: Profile, Rate Plan, Allotment

 • Description: Mô tả danh mục

 • Action:

  • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của Category

  • Delete: Nhấn để thực hiện xóa Category

[Create Combo Category] – Tạo bộ danh mục mới

Nhấn vào Create để thực hiện tạo bộ category mới

Tại cửa sổ tạo Combo Category mới , nhập vào các thông tin:

 • Code: Mã bộ danh mục, là trường thông tin duy nhất và bắt buộc. Nhưng mã sẽ tự sinh, người dùng không cần nhập

 • Name: Tên bộ danh mục, là trường thông tin bắt buộc. Nhưng tên sẽ tự sinh, người dùng không cần nhập

 • Type: Chọn 1 trong 3 loại Profile, Rate Plan, Allotment

 • Category 1: Là Category thuộc group Region/Property. Chỉ cho phép người dùng chọn Category 1 khi Type là Allotment hoặc Profile

 • Category 2: Là Category thuộc group TA/Com. người dùng được phép chọn Category 2 trong cả 3 types

 • Category 3: Là Category thuộc group Contract/Campaign. Chỉ cho phép người dùng chọn Category 3 khi Type là Allotment hoặc Rate Plan

 • Description: Mô tả bộ danh mục

Chọn Create để hoàn thành tạo Combo Category mới hoặc Cancel nếu muốn hủy việc tạo Combo Category.

[Update Combo Category] – Cập nhật bộ danh mục

Chọn vào biểu tượng công cụ chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa Combo Category

Hệ thống chỉ cho phép người dùng chỉnh sửa Category 1, 2, 3 tùy theo Type và Description.

Khi chỉnh sửa Category thì Mã và Tên cũng sẽ được cập nhật lại

Sau khi chỉnh sửa xong các thông tin cần cập nhật, chọn Update để lưu lại, chọn Cancel nếu muốn hủy việc chỉnh sửa.

[Delete Combo Category] – Xóa bộ danh mục

Chọn vào biểu tượng thùng rác để thực hiện xóa một danh mục

Tại màn hình xác nhận, chọn Confirm để hoàn thành xóa Category hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

Không thể xóa danh mục đã được sử dụng để gán vào Rate Plan, Profile, Allotment Group/Allotment

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.