Skip to main content
Skip table of contents

Các phương tiện vận chuyển (Vehicle)

Tên màn hình (Screen Name)

Các phương tiện vận chuyển (Vehicle)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Setting - Vehicle - Vehicle

Tổng quan (Summary)

Quản lý tất cả phương tiện đưa đón khách của khách sạn, thông tin chi tiết về từng phương tiện

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • License Plate/ Biển số đăng ký: Thể hiện thông tin số xe trên giấy chứng nhận của phương tiện

  • Name/ Tên: Tên các loại phương tiện thuộc khách sạn

  • Type/ Loại: Loại phương tiện

  • Brand/ Nhãn hiệu: Tên hãng sản xuất phương tiện

  • Model/ Kiểu mẩu

  • Manufactore date/ Ngày sản xuất

  • Ngày hết hạn/ Expired Date: Ngày hết hạn

  • Color/ Màu sắc

  • Action/ Nút chức năng

Sửa/ Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin chi tiết của loại xe

Xóa/ Delete: Nhấn để thực hiện xóa thông tin của một loại xe

  • [Create] - Tạo mới phương tiện vận chuyển khác

Chọn nút “Create” bên góc phải:

Nhập đầy đủ thông tin chi tiết phương tiện, danh sách loại phương tiện được lấy từ cấu hình “Vehicle Type

→ Nhấn chọn “Submit” để lưu lại thông tin vừa tạo.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.