Skip to main content
Skip table of contents

Cài đặt (HK Settings)

Tên màn hình (Screen Name)

Cài đặt (Settings)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Configuration – Settings

Tổng quan (Summary)

Màn hình cài đặt

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Cài đặt chi phí/ Post Charge

Submit để lưu thông tin

Lưu ý (Remarks)

Hiển thị khi post charge trong Billing của khách

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.