Skip to main content
Skip table of contents

Cài đặt tài khoản

Tên màn hình (Screen Name)

Cài đặt tài khoản

Đường dẫn (Open Link)

Booking Portal >> Đăng nhập >>Cài đặt tài khoản

Tổng quan (Summary)

Dùng để cấu hình thông tin cá nhận của User và Đại lý hoặc để thay đổi mật khẩu

Màn hình (Screen)

 

 

Trường thông tin (Fields Description) / Action

 1. Cập nhật thông tin người dùng

Chọn mũi tên ở góc phải màn hình >> Cài đặt tài khoản >> Thông tin cá nhân/ Thay đổi mật khẩu

1.1. Thông tin cá nhân:

Hiện tại trang này hệ thống chỉ cho phép cập nhật hai trường thông tin: Tên, họ, điện thoại, quốc gia, quốc tịch.

Các Trường thông tin khác, sẽ được hệ thống tự cập nhật theo đúng thông tin trên hợp đồng phía Đại lý kí với khách sạn, vì vậy người dùng sẽ không thể chỉnh sửa các mục này.

1.2. Thay đổi mật khẩu:

Trên màn hình cài đặt tài khoản:

Chọn “Thay đổi mật khẩu” => Màn hình thay đổi mật khẩu xuất hiện =>Nhập mật khẩu hiện tại và đặt lại mật khẩu mới. Xác nhận lại mật khẩu mới vừa đặt. => Chọn ‘Thay đổi’ để lưu kết quả.

 • Lưu ý: khi chọn mật khẩu mới phải tuân thủ:

  • Ít nhất 8 kí tự

  • Ít nhất 1 kí tự đặc biệt

  • Có 1 chữ số

  • Không được giống với mật khẩu cũ

  • Có 1 ký tự viết hoa

Lưu ý

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.