Skip to main content
Skip table of contents

Calling Histories (Lịch sử cuộc gọi)

Tên màn hình (Screen Name)

Lịch sử cuộc gọi (Calling Histories)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Phone Call - Calling Histories

Tổng quan (Summary)

Thông tin chi tiết lịch sử cuộc gọi của khách khi sử dụng dịch vụ điện thoại tại khách sạn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Điều kiện lọc:

 • From- To: Tìm kiếm theo thời gian từ ngày đến ngày

 • Connected Number: Số điện thoại được kết nối

 • Connected Number: Số điện thoại gọi đi

Kết quả tìm kiếm:

 • Start Time: Thời gian bắt đầu cuộc gọi

 • Duration Time: Tổng thời gian gọi

 • Connected Number: Số điện thoại được kết nối

 • Calling Number: Số điện thoại gọi đi

 • Called Number: Số điện thoại đã gọi

 • Room Number: Số phòng

 • Type: Loại cuộc gọi (gọi nội bộ trong khách sạn/ gọi ra ngoài)

 • File: Thông tin cuộc gọi

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.