Skip to main content
Skip table of contents

Cancel Reason

Tên màn hình (Screen Name)

Cancel Reason

Đường dẫn (Open Link)

Log in - MICE - Master Data - Cancel Reason

Tổng quan (Summary)

Tạo các lý do hủy (giai đoạn đã gửi hợp đồng)

Màn hình (Screen)

image-20231224-083718.png

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin cụ thể bao gồm:

  • Name: Tên phân loại (bắt buộc)

  • Code: Mã phân loại (bắt buộc)

  • Description: Mô tả

  • Edit: Chỉnh sửa thông tin đã setup

image-20231224-083730.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.