Skip to main content
Skip table of contents

Cập nhật mã giá vào quỹ phòng (Allotments)

Tên màn hình (Screen Name)

Cập nhật mã giá vào quỹ phòng (Allotments)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan - Allotments

Tổng quan (Summary)

Thể hiện các danh sách các quỹ phòng mà mã giá phòng được gán vào

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Quỹ phòng/Allotment: Tên quỹ phòng có chứa mã giá phòng

  • Kênh bán phòng/Distribution Channel: Kênh bán phòng được áp dụng bán cho quỹ phòng

  • Loại quỹ phòng/Allotment Type

  • Nhóm quỹ phòng/Allotment Group

  • Thời gian bắt đầu áp dụng/From

  • Thời gian kết thúc/To

  • Chức năng/Action: Xóa các quỹ phòng của các mã giá đã được gán vào

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.