Skip to main content
Skip table of contents

Cập nhật thông tin đoàn (Edit Group Details)

Tên màn hình (Screen Name)

Cập nhật thông tin cho đoàn (Group Reservation)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Group Reservation - Nhấn “Edit

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép chỉnh sửa các thông tin của khách đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Chọn tên Công ty hoặc Đại lý du lịch của đoàn

 • Mã khách đoàn/ Group Code: Nhập mã đoàn

 • Tên đoàn/ Group Name: Nhập tên đoàn

 • Start - End Date/Ngày nhận và trả phòng của đoàn

 • Số đêm/Night: Tổng số đêm phòng của đoàn

 • Ngày cutoff/Cutoff Date: Ngày cutoff của đoàn

 • Tình trạng/Status: Tình trạng đặt phòng của đoàn

 • Mã thị trường/Market: Chọn từ danh mục mã thị trường

 • Mã nguồn/Source: Chọn từ danh mục mã nguồn

 • Hình thức đặt của đoàn/Origin

 • Sale phụ trách/Owner: Chọn từ danh sách các nhân viên sale của khách sạn

 • Nationality/Quốc gia

 • Số người/phòng/Pax/Room: Số lượng khách của một phòng

 • In giá/Print Rate: Tích nếu muốn hiện thị giá phòng trên phiếu đăng ký khách của các đặt phòng thuộc đoàn

 • Đoàn linh động/Elastic: Tích chọn nếu muốn cho phép sử dụng cùng mã giá nếu có đặt phòng thuộc đoàn nhưng khác ngày đi và đến của đoàn

Nhấn “Save“ để lưu thông tin vừa cập nhật cho đoàn hoặc nhấn “Cancel“ để hủy bỏ

Lưu ý (Remarks)

(star) Khi thay đổi tình trạng đoàn sang “DEFINITE” thì hệ thống sẽ tự động tạo 1 phòng PM (Group/Post Master) bên tab “Reservations”

Bên tab “ Reservations” tự đông tạo phòng PM

(star) Trường hợp nhận đặt cọc cho khách đoàn

 1. Điều kiện để có thể thao tác nhận đặt cọc là đoàn phải ở trạng thái đã được xác nhận (DEFINITE)

2. Sau khi đoàn đã ở trạng thái DEFINITE thì hệ thống sẽ tự động tạo phòng PM cho đoàn khách, chọn tab Reservation để vào phòng PM.

3. Để nhận đặt cọc cho khách đoàn, chọn vào Conf.No để vào phòng PM → Tại màn hình chi tiết đặt phòng của phòng PM→ Chọn biểu tượng “Go to Billing”

Tại màn hình Billing, chọn “Deposit” sau đó nhập số tiền đặt cọc để nhận số tiền đặt cọc của khách đoàn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.