Skip to main content
Skip table of contents

Card & Ticket/ Kiểm soát thẻ ra vào phòng gym, hồ bơi

Tên màn hình (Screen Name)

Kiểm soát thẻ ra vào phòng gym hồ bơi (Card & Ticket)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Meal/ Package – Nhấn “Card & Ticket

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm, check in, check out việc sử dụng dịch vụ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1) Scan Card & Check In/ Quét thẻ để check in khách:

Bước 1: Click chuột vào ô quét thẻ để dấu nháy xuất hiện trong ô quét thẻ.
Bươc 2: Táp thẻ vào đầu đọc thẻ để hệ thống tìm kiếm vé dịch vụ đã được gắn vào thẻ dựa vào mã thẻ


Bước 3: Thông tin vé dịch vụ gắn với thẻ sẽ được thể hiện trong bảng dưới đây

  • Guest: Tên của khách

  • Ticket Type: Loại hình dịch vụ

  • Ticket Duration: Thời hạn sử dụng của dịch vụ tính theo ngày, tháng, quý hay năm

  • From-to : Thời gian bắt đầu và kết thúc được phép sử dụng dịch vụ

  • Ticket Note: Ghi chú thêm

  • Status: Tình trạng dịch vụ (Active: đang còn hiệu lực, block: đã hủy, checkout: khách đã ra khỏi khu vực dịch vụ)

  • Use Ticket: Bấm vào đây để check in khách vào sử dụng dịch vụ

  • New Scan: Bấm vào đây để check in khách mới

2) Check out card/ Quẹt thẻ ra cho khách

Bước 1: Click vào nút “Check out Card”

Bước 2: Táp thẻ vào đầu đọc thẻ để hệ thống tự động tìm kiếm thông tin dịch vụ và tiến hành check out cho khách

Bước 3: Hệ thống sẽ tiến hành cập nhật thông tin và hiện lên thông báo đã check out khách thành công

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.