Skip to main content
Skip table of contents

Cash register report (Báo cáo đóng ca)

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo đóng ca (Cash register report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Cash Register - Cash register report

Tổng quan (Summary)

Sau khi thực hiện đóng ca thu ngân, hệ thống tự động kết xuất báo cáo đóng ca và người dùng có thể xem, lưu hoặc in báo cáo. Ngoài ra, nhân viên có thể vào mục Cash Register Report để xem lại hoặc xuất các báo cáo thu ngân

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] - Điều kiện lọc

  • Lọc theo khoảng thời gian chọn từ ngày/đến ngày

  • Lọc theo tên của báo cáo

[Result] - Danh sách báo cáo thu ngân

  • Tên báo cáo/Report: Hiển thị tên báo cáo + Tên thu ngân + Ngày/giờ tạo

  • Ngày giờ sinh báo cáo/Generate at

Nhấn “Preview“ để xem từng báo cáo hoặc chọn các báo cáo và nhấn “Export” để kết xuất đồng thời nhiều báo cáo ra định dạng PDF

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.