Skip to main content
Skip table of contents

Cấu hình chi tiết giá phòng (Detail Config)

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết giá phòng (Details Config)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Tab Details Config

Tổng quan (Summary)

Khai báo các thông tin chi tiết của mã giá phòng như loại phòng, giá, giai đoạn….

Màn hình (Screen)

Màn hình danh sách chi tiết về các giai đoạn áp dụng mã giá cơ sở (Base Rate)

Màn hình danh sách chi tiết về các giai đoạn áp dụng mã giá động theo ngày (Advance Daily Rate)

Trường thông tin (Fields Description)

[Details Config List] – Danh sách chi tiết về các giai đoạn áp dụng mã giá cơ sở (Base Rate)

 • Hiển thị điểm/Show Point: Chọn để hiển thị thông tin điểm tương đương với mức giá phòng, thông tin điểm chỉ áp dụng với các chủ biệt thự

 • Từ ngày/From: Ngày bắt đầu áp dụng mã giá cho loại phòng tương ứng

 • Đến ngày/To: Ngày kết thúc áp dụng mã giá cho loại phòng tương ứng, chọn vào ↕ để xem theo ngày kết thúc áp dụng gần nhất hoặc xa nhất

 • Ngày trong tuần/Weekdays: Những ngày trong tuần áp dụng mã giá

 • Mã mùa/Season: Mã mùa áp dụng mã giá

 • Loại phòng/Room Type: Loại phòng áp dụng mã giá

 • Giá phòng/Amount Config: Chi tiết đơn giá phòng theo số lượng khách tương ứng

Danh sách chi tiết về các giai đoạn áp dụng mã giá động theo ngày (Advance Daily Rate)

 • Từ ngày/From: Ngày bắt đầu áp dụng mã giá cho loại phòng tương ứng

 • Đến ngày/To: Ngày kết thúc áp dụng mã giá cho loại phòng tương ứng, chọn vào ↕ để xem theo ngày kết thúc áp dụng gần nhất hoặc xa nhất

 • Ngày trong tuần/Weekdays: Những ngày trong tuần áp dụng mã giá

 • Mã mùa/Season: Mã mùa áp dụng mã giá

 • Loại phòng/Room Type: Loại phòng áp dụng mã giá

 • Loại hình kế thừa giá/Room Modification Type: Theo phần trăm hoặc số tiền chênh lệch so với mã giá gốc

 • Chi tiết giá phòng/Room Modification: Số phần trăm hoặc số tiền chênh lệch so với mã giá gốc

 • Phương thức làm tròn/Room Rounding Type: Các phương thức làm tròn giá phòng

 • Làm tròn giá đến/Room Rounding To: Số bội số được làm tròn giá phòng

 • Nút chức năng:

  • Thêm/Create: Nhấn để thêm mới một giai đoạn giá

  • Lưu giá/Generate: Nhấn để áp dụng giá cho hệ thống

  • Xóa/Delete: Xóa các trường cấu hình giá đã được chọn

  • Xóa hêt/Delete all: Xóa tất cả các trường cấu hình giá

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa một giai đoạn giá

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa một giai đoạn giá

[Create Detail Config] – Thêm mới giai đoạn giá dành cho Base Rate

Đối với các mã giá đã được thiết lập kế thừa tại bộ mã giá Global, người dùng có thể không cần thực hiện cấu hình detail nhưng cần kiểm tra lại detail của các mã giá vừa được phân phối về khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Nhấn “Create” để thêm mới một giai đoạn giá

Amount: Tạo mới giá phòng của 1 giai đoạn tính theo giá tiền

 • 1 Adult: Nhập giá phòng cho 1 khách ở

 • 2 Adult: Nhập giá phòng cho 2 khách ở

 • Extra Adult: Giá phụ thu cho 1 người lớn

 • Extra Child: Giá phụ thu cho 1 em bé không giường phụ

 • Add Adult: Nhấn vào thêm giá cho 3 người lớn, 4 người lớn,…

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng cho giá theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn thời gian theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Please select room type: Chọn loại phòng được áp dụng cho giá chi tiết

Nhấn “Save” để lưu lại thông tin tạo mới một giai đoạn giá

Point: Tạo mới giá phòng của 1 giai đoạn tính theo điểm

 • Point 1 Adult: Nhập số điểm tương đương với giá tiền phòng cho 1 người lớn

 • Point 2 Adult: Nhập số điểm tương đương với giá tiền phòng cho 2 người lớn

 • Point Extra Adult: Nhập số điểm tương đương với giá tiền phòng phụ thu cho người lớn

 • Point Extra Child: Nhập số điểm tương đương với giá tiền phòng phụ thu cho trẻ em

 • Add Adult: Nhấn vào thêm giá cho 3 người lớn, 4 người lớn,…

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng cho giá theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn thời gian theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Please select room type: Chọn loại phòng được áp dụng cho giá chi tiết

  Nhấn “Save” để lưu lại thông tin tạo mới giá phòng của 1 giai đoạn tính theo điểm

Lưu ý:

 1. Hệ thống chưa hỗ trợ cấu hình điểm cho các mã giá kế thừa.

 2. Chỉ cấu hình được điểm cho mã giá sau khi mã giá đó đã được tạo mã giá chi tiết và cấu hình giá phòng.

[Create Detail Config] – Thêm mới giai đoạn giá dành cho Advance Daily Rate

 • Room Modification Type: Cách tính tiền phòng (tính theo phần trăm, theo chênh lệch)

 • Room Modification : Điền số % hoặc số tiền chênh lệch so với Mã giá gốc

 • Room Rounding Type: Chọn Phương thức làm tròn

  • Rounding None: Không làm tròn

  • Rounding Up: Làm tròn lên

  • Round Down: Làm tròn xuống

  • Rounding Mround, Rounding Mround Up và Roudning Mround Down: Ở các phương thức làm tròn này sẽ đươc làm tròn đến bội số được nhập trong Room Rounding To.

 • Keep Inherited extra: Chọn để giữ phụ thu của giá gốc

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng cho giá theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn thời gian theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Please select room type: Chọn loại phòng được áp dụng cho giá chi tiết

Nhấn “Save” để lưu lại thông tin tạo mới một giai đoạn giá

Cấu hình phần trăm giảm giá khác nhau trong thời điểm cuối tuần và trong tuần

Để cấu hình mức giảm giá khác nhau trong thời điểm cuối tuần và trong tuần cho cùng 1 giai đoạn, người dùng có thể tạo 2 cấu hình chi tiết với cùng khoảng thời gian nhưng cuối tuần thì chọn T5 + T6 còn trong tuần thì T2 + T3 + T4 + T7 + CN với các mức giảm giá khác nhau.

Cấu hình giai đoạn ở của mã giá kế thừa khác với mã giá cha

Giai đoạn ở (staying date) của mã giá kế thừa có thể được xác định cụ thể dựa trên cấu hình From - To của các chi tiết mã giá chứ không cần phải đi theo mã giá cha. Trong ví dụ trên, giai đoạn ở của mã giá sẽ từ 13/07 - 23/11.

Lưu ý (Remarks)

Generate Rate Plan: Sau khi cập nhật bảng giá chi tiết, để giá mới có hiệu lực người dùng phải nhấn vào nút Generate

Và kiểm tra lại thời gian cập nhật mới nhất để kiểm tra thời gian giá mới có hiệu lực

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.