Skip to main content
Skip table of contents

Check-in

Tên màn hình (Screen Name)

Check-in khách (Check-in)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office- Reservation – Tab Arrival – Chọn đặt phòng - Nhấn “Check-in

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thực hiện check-in cho khách lẻ và khách nhóm/đoàn

Màn hình (Screen)

image-20240116-064954.png

Trường thông tin (Fields Description)

[Check-in Individual Reservation] – Checkin khách lẻ

 1. Từ màn hình Quản lý đặt phòng (Reservation) – Tab Arrival/Khách đến:

 • Bước 1: Truy cập vào Reservation/Đặt phòng – Tab Arrival/Khách đến

 • Bước 2: Tìm kiếm mã đặt phòng/mã hành trình hoặc số phòng cần check-in

 • Bước 3: Chọn phòng tương ứng và nhấn nút “Nhận phòng

  image-20240116-065006.png

2. Từ màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail) – Tab Detail

 • Bước 1: Truy cập vào màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

 • Bước 2: Nhấn nút “Check-in

3. Check-in cho từng khách chính và khách phụ:

Từ màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail) – Tab Guest

 • Bước 1: Truy cập vào màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

 • Bước 2: Chọn Tab Guest

Nếu chỉ muốn check in khách chính mà chưa check in các khách phụ thì có thể sử dụng nút Check-in trên ô khách chính (hình dưới).

→ check-in khách chính là trạng thái booking ghi nhận Inhouse (1/4) và vẫn có thể check-in từng khách phụ sau đó.( Hình dưới)

[Check-in Group Reservation] – Check-in khách nhóm/đoàn

 1. Từ màn hình Quản lý đặt phòng (Reservation) – Tab Arrival: Tương tự như check-in khách lẻ

 2. Từ màn hình Chi tiết hành trình (Itinerary Detail)

 • Bước 1: Truy cập vào Reservation – Tab Arrival

 • Bước 2: Tìm kiếm theo tên khách, mã đặt phòng hoặc mã hành trình cần check-in

 • Bước 3: Nhấn vào mã hành trình để truy cập màn hình Chi tiết hành trình (Itinerary Detail)

 • Bước 4: Tại màn hình Chi tiết hành trình (Itinerary Detail) tick chọn các phòng cần check-in, sau đó chọn Check-in All Selected

Lưu ý (Remarks)

 1. Chỉ những đặt phòng đã xếp phòng mới có thể thực hiện thao tác check-in

 2. Khi check-in, nếu phòng chưa sẵn sàng để giao cho khách (trạng thái khác Inspected), hệ thống sẽ hiển thị thông báo tình trạng phòng. Người dùng vẫn có thể cho phép khách check-in nếu chọn “OK” hoặc chọn “Cancel” để hủy thao tác check-in

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.