Skip to main content
Skip table of contents

Checkout Booking (Các booking cần xuất hóa đơn)

Tên màn hình (Screen Name)

Checkout Booking (Các booking cần xuất hóa đơn)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – E-Invoice – Checkout Booking

Log in – Applications – PMS EInvoice – Checkout Booking

Tổng quan (Summary)

Danh mục quản lý việc xuất Hóa đơn điện tử của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Checked out reservation] – Các Booking đã check out cần xuất Hóa đơn

 • 🔲 : Lựa chọn phòng cần xuất hóa đơn

 • Confirmation/Mã xác nhận: Mã xác nhận của khách hàng cần xuất hóa đơn

 • Folio: Tên khách chính của phòng cần xuất hóa đơn

 • Total Amount Can Invoice: Tổng số tiền được xuất hóa đơn

 • Remaining Amount: Số tiền còn lại có thể xuất hóa đơn

 • Total Invoiced Amount: Tổng tiền đã xuất hóa đơn

 • Remaining Revenue: Số tiền còn lại của phòng cần xuất hóa đơn

 • Checked Out At: Ngày trả phòng

 • Room type: Loại phòng/Số phòng

 • Arrival Date: Ngày nhận phòng

 • Plan Departure Date: Ngày dự kiến trả phòng

 • Actual Remaining Amount: Số tiền chưa xuất hóa đơn thực tế

[Invoices] – Danh sách các Booking đã xuất Hóa đơn

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.