Skip to main content
Skip table of contents

Chiến lược giá (Rate Strategy)

Tên màn hình (Screen Name)

Chiến lược giá (Rate Strategy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Rate Strategy

Tổng quan (Summary)

Thiết lập chiến lược giá (Rate Strategy) áp dụng tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Chiến lược giá có chức năng thiết lập giới hạn cho những giai đoạn được kỳ vọng có nhu cầu ở cao. Việc tạo chiến lược giá giúp cho hệ thống tự động quản lý quỹ phòng dựa trên tình trạng thực tế của cơ sở. Chiến lược giá có thể dùng để kiểm soát lượng phòng bán theo mã giá phòng hoặc loại phòng. Trường hợp hệ thống thực hiện lệnh đóng dựa vào chiến lược giá, giới hạn này sẽ được hiển thị trên màn hình Restriction. Hệ thống RRM không tự động đóng/mở khi tình trạng thực tế ở cơ sở xuống dưới ngưỡng đã đặt trên Rchiến lược giá và cần người dùng đặt lệnh đảo ngược nếu cần.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn cơ sở lưu trú muốn xem hoặc khai báo chiến lược giá, màn hình chính sẽ hiển thị ra tất cả danh sách cách Rchiến lược giá đã được thiết lập

 • Code: Mã của chiến lược quá

 • Tag: Thẻ liên kết của các mã giá phòng

 • Condition: “If occupancy reaches” (Occupancy >=) - Khi lượng phòng đã bán đến ngưỡng được quy định tại mục Threshold, thì chiến lược giá sẽ được kích hoạt. “If occupancy is less” (Occupancy <) - Khi lượng phòng bán dưới ngưỡng được quy định tại mục Threshold.

 • From - To: Thời gian bắt đầu và kết thúc áp dụng chiến lược giá

 • Restriction: Mặc định là Close

 • Status: Tình trạng hoạt động của chiến lược giá, bao gồm Kích hoạt (Active) và Ngưng kích hoạt (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Action:

  • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của chiến lược giá

  • Delete: Nhấn để thực hiện xóa chiến lược giá

[Filter] - Bộ lọc tìm kiếm

Rate Plan: Lọc theo mã giá phòng

Room type: Lọc theo loại phòng

Option: Lọc theo chiến lược đóng hoặc mở bán

Status: Lọc theo trạng thái các chiến lược ( Hoạt động/ Ngưng hoạt động)

[System Flow] - Cơ chế hoạt động

 1. Chiến lược giá có thể được thiết lập chạy theo mã giá phòng hoặc loại phòng

 • Room Type: Occupancy sẽ chạy theo level các loại phòng được chọn. Vd: Ở ks A, người dùng cài chiến lược giá cho RT1 và RT2 với quy tắc occupancy >= 50% sẽ close. Việc này có nghĩa khi Occupancy tổng của 2 loại phòng RT1 và RT2 là 50%, 2 loại phòng này sẽ bị đóng

2. Khi chiến lược giá với quy tắc close được thiết lập, hệ thống sẽ không tự open khi khách sạn xuống dưới ngưỡng occupancy đã đặt. Người dùng cần thiết lập quy tắc đảo ngược để đảm bảo phòng được mở bán khi cần thiết

3. Trường hợp tồn tại nhiều chiến lược giá cùng Rate, Room Type, Date Range, Condition, Threshold value, hệ thống RRM sẽ chạy quy tắc theo thứ tự sequence từ lớn tới bé. Hệ thống RRM hiểu các quy tắc với sequence số nhỏ là các quy tắc được ưu tiên đóng/mở nên sẽ chạy các quy tắc này sau cùng

4. Hệ thống RRM không cho phép thiết lập quy tắc Open với Occupancy reaches.

[Create Rate Strategy] – Tạo chiến lược giá

Chọn cơ sở lưu trú cần tạo chiến lược giá, sau đó nhấn vào Create để tạo mới một chiến lược giá cho một cơ sở lưu trú

Tại màn hình tạo chiến lược giá, nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Chọn mã giá phòng muốn tạo chiến lược giá, người dùng có thể chọn nhiều mã giá phòng cùng một lúc

 • Chuyển Status sang trạng thái hoạt động (màu xanh) nếu muốn chiến lược giá có hiệu lực ngay sau khi tạo xong

 • Chọn loại phòng muốn tạo chiến lược giá, người dùng có thể chọn nhiều loại phòng cùng một lúc

 • Condition: Chọn If occupancy reaches

 • Percent: Nhập chi tiết để hoàn thành điều kiện của chiến lược giá

 • Restriction: Mặc định chọn Close

 • From – To: Chọn khoảng thời gian có hiệu lúc đối với chiến lược giá

 • Chọn ngày trong tuần được áp dụng chiến lược giá

 • Chọn DC Type để áp dụng chiến lược giá, có thể chọn nhiều. Các giá trị bao gồm: TA, OTA, DIRECT, COMPANY, OTHERS

 • Nhấn Create để tạo chiến lược giá

 • Nhấn Cancel để hủy việc tạo

Chỉnh sửa chiến lược giá

Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa một chiến lược giá

Sau khi chỉnh sửa xong các thông tin cần cập nhật, chọn Update để lưu lại, chọn Cancel nếu muốn hủy việc chỉnh sửa chiến lược giá.

[Delete Rate Strategy] – Xóa chiến lược giá

Chọn vào biểu tượng xóa để thực hiện xóa một chiến lược giá

Tại màn hình xác nhận, chọn Confirm để hoàn thành xóa Tag hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

Lưu ý (Remarks)

Khi hệ thống đã tiến hành đóng mã giá trước khi thay đổi occupancy của chiến lược giá (ví dụ từ 40% lên 60%) thì người dùng cần phải chủ động thao tác mở tay các restriction đã được tạo ra.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.