Skip to main content
Skip table of contents

Chính sách giá (Rate Policy)

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm chính sách cho mã giá (Add Rate Policy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Tab Policy

Tổng quan (Summary)

Khai báo chính sách áp dụng cho mã giá phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Buttons] – Nút chức năng

 • Remove current policy: Nhấn để gỡ chính sách hiện tại ra khỏi mã giá

 • Assign: Nhấn để gán một chính sách mới cho mã giá

[Detail Policy List] – Danh sách chi tiết về các giai đoạn áp dụng chính sách

 • From - To: Ngày bắt đầu áp dụng và Ngày kết thúc áp dụng của chính sách

 • Weekdays: Những ngày trong tuần áp dụng chính sách

 • Conditions: Điều kiện về thời gian được quy định tại chính sách

 • Calculation Type: Cách tính của chính sách được áp dụng, bao gồm

  • Percent: Theo phần trăm giá trị tiền phòng

  • Flat: Khoản phí cố định

  • Nights: Theo số đêm

 • After: Chính sách áp dụng sau thời gian nhất định

 • Sequence: Trình tự áp dụng chính sách

 • Amount: Chi tiết về cách tính của chính sách được áp dụng

[Add Rate Policy] – Gán chính sách cho mã giá

 • Policy Type: Chọn loại chính sách cần gán cho mã giá

  • Cancellation Policy: Chính sách áp dụng cho việc hủy đặt phòng/No-Show

  • Guarantee Policy: Chính sách Đảm bảo

  • Amendment Policy: Chính sách áp dụng cho việc thay đổi thông tin đặt phòng

 • Policies: Chọn chính sách đã tạo cần gán cho mã giá. Chi tiết xem chức năng Tạo chính sách (Create Policy)

 • Nhấn vào nút Assign để gán chính sách cho mã giá

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.