Skip to main content
Skip table of contents

Chính sách (Policy)

Tên màn hình (Screen Name)

Chính sách áp dụng tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng (Policy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Policy

Tổng quan (Summary)

Danh mục các chính sách áp dụng tại khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn cơ sở lưu trú muốn xem hoặc khai báo chính sách từ danh sách các cơ sở lưu trú mà người dùng được phân quyền

 • Code & Name: Mã và Tên chính sách

 • Type: Phân loại Policy, bao gồm:

  • Cancellation Policy: Chính sách áp dụng cho việc hủy đặt phòng/No-Show

  • Guarantee Policy: Chính sách Đảm bảo

 • Action: Nút chức năng

  • Sửa/Update: Sửa thông tin chính sách

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin chính sách

[Create Policy] – Tạo mới một chính sách

Chọn nút Create để tạo mới một chính sách

Nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Type: Chọn loại chính sáchcần tạo (không được chỉnh sửa khi đã tạo)

 • Code: Nhập Code chính sách (không được chỉnh sửa khi đã tạo)

 • Description: Nhập diễn giải cho chính sách

Chọn Create để tạo tạo chính sách hoặc nhấn Cancel nếu muốn hủy việc tạo chính sách

[Delete Policy] – Xóa một chính sách

Chọn biểu tượng xóa của chính sách tương ứng cần xóa.

Chọn Confirm để xác nhận và hoàn thành xóa chính sách hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

[Tab Info] - Chỉnh sửa cho chính sách

Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa chính sách

Ở màn hình chỉnh sửa thông tin chính sách, người dùng chỉ được chỉnh sửa mục Description của chính sách.

Chọn vào nút Update để lưu lại thông tin chỉnh sửa hoặc chọn Cancel để hủy việc chỉnh sửa.

Lựa chọn Other Languages để lưu lại thông tin về chính sách bằng ngôn ngữ khác.

[Tab Details Config] - Tạo Chi tiết của chính sách

Chọn vào Details Config Tab để mở danh sách chi tiết của một chính sách

Để Tạo một chi tiết mới cho chính sách, chọn vào nút Create.

Để Xóa một chi tiết chính sách, chọn vào biểu tượng xóa, nhấn vào nút Confirm tại cửa sổ xác nhận.

Tại cửa sổ tạo chi tiết chính sách, nhập vào các thông tin được yêu cầu. Nhấn Save để lưu lại thông tin, hoàn thành tạo chi tiết

 • Days Before Arrival: Số ngày trước ngày khách đến để áp dụng các mức khác nhau của chính sách

 • Sequence: Nhập vào Số thứ tự được gắn quy tắc tượng trưng cho các mùa vụ, bao gồm:

  • 1 : Đỉnh điểm - Peak Season

  • 2: Cao điểm - High Season

  • 3: Thấp điểm - Low Season

Chức năng: hệ thống sẽ trả về chính sách gán với sequence nhỏ nhất trong trường hợp chặng ở tồn tại nhiều chính sách hủy đồng thời

 • Calculation Type: Chọn cách tính của chính sách được áp dụng, bao gồm

  • Percent: Theo phần trăm giá trị tiền phòng

  • Fixed Amount: Khoản phí cố định

  • Nights: Theo số đêm

 • Amount: Chi tiết về cách tính của chính sách được áp dụng

 • By Season: Giai đoạn áp dụng chính sách được tính theo mùa

 • By Date Range: Giai đoạn áp dụng chính sách được tính theo khoảng thời gian

 • After: Sau khoảng thời gian nhất định

[Tab Rate Plans] - Thông tin các gói mã giá áp dụng chính sách

 • Rate Code: Các gói mã giá được áp dụng chính sách

 • Rate Type: Loại mã giá

 • Market: Phân khúc thi trường

 • Source: Nguồn khách hàng

 • Action: Xóa các gói mã giá

Assign rate into policy: gán các gói mã giá vào chính sách

 1. Tích chọn các gói mã giá cần áp dụng chính sách

 2. Chọn “Submit” để thực hiện gán các gói mã giá vào chính sách

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.