Skip to main content
Skip table of contents

Chỉnh sửa chi tiết nhóm quỹ phòng (Update Allotment Group)

Tên màn hình (Screen Name)

Chỉnh sửa chi tiết nhóm Allotment (Update Allotment Group)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Allotment – Công cụ chỉnh sửa Allotment

Tổng quan (Summary)

Khai báo thông tin chi tiết số lượng phòng bán và loại phòng bán trên các kênh bán phòng (DC)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. [Tab Info] – Thông tin chung của nhóm quỹ phòng

 • Mã/Code: Mã nhóm quỹ phòng

 • Tên/Name: Tên nhóm quỹ phòng

 • Ngày áp dụng từ - đến/From - To: Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc áp dụng nhóm quỹ phòng

 • Số lượng người của 1 phòng/ Pax/Room

 • Combo Category: Bộ danh mục để phục vụ cho việc mapping giữa Profile/Rate Plan/ Allotment

 • Total Hotel Room: Tổng số phòng tối đa của khách sạn được phép bán trong khoảng thời gian quỹ phòngcó hiệu lực

 • Default Limit Of Hotel/Day: Số lượng phòng mặc định của khách sạn được phép bán trong một ngày

 • Nút chức năng:

  • Cập nhật/Update: Nhấn để lưu lại thông tin muốn cập nhật cho nhóm quỹ phòng

  • Hủy/ Cancel: Hủy các thao tác chỉnh sửa

2. [Tab Detail Config] – Cấu hình chi tiết cho nhóm quỹ phòng

Khai báo thông tin chi tiết số lượng phòng bán và loại phòng bán trong các giai đoạn ngắn hơn của nhóm quỹ phòng được phép bán:

 • Cột/Column: Mỗi ngày hiển thị 1 cột thông tin, số cột chính là tổng số ngày của giai đoạn

 • Loại phòng/Room Type: Số lượng phòng bán tối đa trong giai đoạn

 • Nút chức năng:

  • Sửa/Update Detail: Cập nhật thông tin chi tiết giai đoạn

  • Cập nhật nhanh/Quick Bulk Update: Cập nhật nhanh số lượng phòng trong một giai đoạn cho một loại phòng

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin số lượng phòng của ngày được chọn và theo từng loại phòng

2.1. Nhấn “Update Detail” để khởi tạo thông tin chi tiết giai đoạn

Nhập các thông tin chi tiết của giai đoạn:

 • Max Number Of Room: Số lượng phòng tối đa được bán

 • Khoảng ngày/Date: Khoảng thời gian áp dụng

 • Day of Week: Chọn các ngày áp dụng trong tuần

 • Thêm giai đoạn/Add Date Range: Nhấn để thêm một giai đoạn áp dụng

 • Loại phòng/Room Type: Chọn các loại phòng áp dụng cho giai đoạn

 • Nhóm thẻ phòng/Room Tag: Chọn các nhóm thẻ phòng liên quan áp dụng cho giai đoạn

2.2. Lưới kết quả: Hiển thị danh sách chi tiết số lượng phòng bàn theo ngày và loại phòng đã khai báo

Ứng dụng hỗ trợ lọc dữ liệu theo phòng để tiện cho việc tìm kiếm của người dùng, chọn Clear all filter để xóa bỏ tất cả dữ liệu lọc trước đó.

3. [Tab Profile] – Kênh bán phòng của nhóm Alloment

3.1 Add DC / Add Profile vào nhóm quỹ phòng

3.1.1. Khai báo kênh bán phòng áp dụng cho nhóm quỹ phòng. Nhấn “Add DC” để thêm kênh bán phòng

Có thể tìm kiếm theo từ khóa /Lọc theo thẻ

3.1.2. Khai báo hồ sơ đại lý áp dụng cho nhóm quỹ phòng. Nhấn “Add Profile” để thêm hồ sơ đại lý

Có thể tìm kiếm theo từ khóa /Lọc theo thẻ

3.2. Danh sách các kênh bán phòng đã khai báo của nhóm quỹ phòng.

Các trường thông tin hiển thị các số lượng phòng bán đã khai báo ở Tab Info

3.3. Áp mã giá/ Sửa/ Xóa thông tin DC trong nhóm quỹ phòng

 • Áp mã giá/Config Rate: Nhấn để chọn các mã giá phòng muốn thiết lập cho 1 kênh bán phòng cụ thể

 • Xóa/Delete: Xóa một kênh bán phòng ra khỏi nhóm quỹ phòng

 • Sửa/Edit: Cập nhật thông tin số lượng phòng bán của kênh bán phòng. Chi tiết xem chức năng Allotment của DC

3.4. Xuất dữ liệu ( Export) và Cập nhật hàng loạt ( Bulk Update)

Xuất danh sách cấu hình kết nối giữa kênh bán hàng - nhóm quỹ phòng - hồ sơ đại lý

Cho phép cập nhật hàng loạt các nhóm quỹ phòng bằng cách chọn các hành động kèm với nhiều nhóm quỹ phòng một lúc

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.