Skip to main content
Skip table of contents

Chỉnh sửa quỹ phòng cố định (Update Hard Block)

Tên màn hình (Screen Name)

Chỉnh sửa chi tiết Hard Block Allotment (Update Hard Block)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Hard Block - Chọn công cụ chỉnh sửa Hard Block

Tổng quan (Summary)

Chỉnh sửa chi tiết Hard Block Allotment - Quỹ phòng cố định của một kênh bán phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Tab Info] - Chỉnh sửa Quỹ phòng cố định

 • Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để mở trang thông tin của quỹ phòng cố định

 • Nhập vào các thông tin cần cập nhật: Name, From - To, Distribution Channel, Nationality

 • Nhấn Update để lưu thông tin cần chỉnh sửa

 • Nhấn Cancel để hủy việc chỉnh sửa.

[Tab Info] - Gán mã giá phòng vào Quỹ phòng cố định

 • Chọn vào Config Rate

 • Assigned Rate Plan: Chọn để chỉ hiện thị các mã giá được gán cho quỹ phòng cố định

 • Chọn mã giá cần được gán cho quỹ phòng cố định bên tab danh sách mã giá ( All rate plan/ Recommend Rate Plan)

 • Chọn Submit để lưu lại thông tin

 • Chọn Cancel để hủy việc gán mã giá cho quỹ phòng cố định

[Tab Detail Configs] - Tạo Cut Off Day

Chọn vào biểu tượng tạo nhanh để tạo Cut Off Day cho quỹ phòng cố định

Nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Cut Off Days: Nhập số ngày Cut Off Day

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng Cut Off Day theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn thời gian áp dụng theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Cancel: Hủy không lưu lại thông tin

[Tab Detail Configs] - Tạo chi tiết phòng cho Quỹ phòng cố định

Chọn Update Details để tạo chi tiết phòng cho quỹ phòng cố định

Nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Max Num Of Room: Số phòng tối đa được bán trong một ngày

 • Date: Khoảng thời gian thiết lập

 • Chọn ngày trong tuần được áp dụng

 • Chọn loại phòng cần thiết lập

 • Add Date Range: nhấn vào để thêm khoảng thời gian

 • Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Cancel: Hủy không lưu lại thông tin

Ngoài ra người dùng có thể tạo/chỉnh sửa nhanh một loại phòng cụ thể bằng cách nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa nhanh.

[Tab Detail Configs] - Xóa chi tiết của Quỹ phòng cố định

Chọn vào biểu tượng xóa của chi tiết quỹ phòng cố định để thực hiện xóa chi tiết đó

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.