Skip to main content
Skip table of contents

Chuyển một giao dịch (Single Transfer)

Tên màn hình (Screen Name)

Chuyển một giao dịch (Single Transfer)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn biểu tượng “Billing” – Trong chi tiết folio – Nhấn ““  – Chọn “Transfer

Tổng quan (Summary)

Chức năng cho phép chuyển giao dịch hiện hành sang một folio khác trong cùng một đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Bước 1: Chọn giao dịch cần chuyển và nhấn ““ và chọn “Transfer

Bước 2: Nhập thông tin chuyển giao dịch

  • Mã giao dịch/Transaction account: Mã giao dịch hiện hành muốn chuyển

  • Folio đích/Destination folio: Chọn folio sẽ nhận giao dịch

Bước 3: Nhấn “Transfer” để chuyển giao dịch. Nhấn “Cancel“ để hủy bỏ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.