Skip to main content
Skip table of contents

Chuyển nhiều giao dịch (Multiple Transfer)

Tên màn hình (Screen Name)

Chuyển nhiều giao dịch (Multiple Transfer)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn biểu tượng “Billing” – Nhấn ““  – Chọn “Transfer

Tổng quan (Summary)

Chức năng cho phép chuyển đồng thời nhiều giao dịch sang folio khác hoặc sang đặt phòng khác

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin chuyển giao dịch:

  • Số phòng/Room No: Số phòng & Số xác nhận hiện hành

  • Sổ chi tiêu/Folio: Chọn sổ chi tiêu cần chuyển

  • Mã giao dịch/Transaction Code: Chọn mã giao dịch muốn chuyển. Để trống trường thông tin này nếu muốn chuyển toàn bộ các giao dịch trong sổ chi tiêu

Thông tin nhận giao dịch:

  • Số phòng/Room: Chọn số phòng nhận giao dịch

  • Mã xác nhận/Confirmation: Chọn theo mã xác nhận đặt phòng

  • Sổ chi tiêu/Folio: Chọn sổ chi tiêu cần nhận giao dịch

Lưu ý (Remarks)

Không thể điều chuyển các giao dịch thanh toán và công nợ

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.