Skip to main content
Skip table of contents

Chuyển phòng (Room Move)

Tên màn hình (Screen Name)

Chuyển phòng (Room Move)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation/Đặt phòng – Tab In-house/Lưu trú – Chọn đặt phòng – Nhấn “Move room/Thay đổi phòng

image-20240116-065414.png

Tổng quan (Summary)

Thực hiện chuyển phòng cho khách. Người dùng có thể chuyển phòng cùng hoặc khác loại phòng cho khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập các thông tin chuyển phòng

 • Phòng hiện tại/Current Room: Số phòng hiện tại khách đang ở

 • Đổi giá/Charge: Chọn thay đổi giá phòng khi đổi sang phòng mới

 • Giữ giá/FOC: Chọn giữ nguyên giá phòng cũ khi đổi sang phòng mới

 • Loại phòng mới/Move To: Chọn loại phòng mới muốn chuyển khách sang

 • Số phòng mới/Choose Room: Chọn số phòng mới muốn chuyển khách sang

 • Lý do chuyển/Reason: Lý do chuyển phòng. Chọn từ danh mục các lý do

 • Thông tin lịch sử chuyển phòng/History: Hiển thị thông tin lịch sử các lần đã chuyển phòng của khách

  • Ngày giờ/Date/Time: Ngày giờ chuyển phòng

  • Từ phòng/From Room

  • Sang phòng/To Room

  • Lý do chuyển/Reason: Lý do chuyển phòng. Chọn từ danh mục các lý do

  • Người thực hiện/Move By: Người dùng thực hiện chuyển phòng cho khách trên hệ thống

Nhấn “Save” để lưu thông tin chuyển phòng của khách. Hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng xác nhận thao tác

 • Kết quả hiển thị tại màn hình Confirmation Detail sau khi thao tác chuyển phòng

Ví dụ: Booking hiện tại đang ở loại phòng TSTN. Khách yêu cầu chuyển sang loại phòng KSTN

Trường hợp chọn Charge, màn hình chi tiết đặt phòng sẽ hiển thị thông tin Room Type = Room To Charge tương ứng với loại phòng và giá phòng mới (Room Type = RTC=KSTN)

Trường hợp chọn FOC, màn hình chi tiết đặt phòng sẽ hiển thị thông tin Room Type là loại phòng mới nhưng Room To Charge sẽ hiển thị loại phòng ban đầu tương ứng với giá của loại phòng ban đầu (Room Type = KSTN ; RTC = TSTN)

Lưu ý (Remarks)

Người dùng còn có thể thực hiện chuyển phòng bằng cách kéo thả trực tiếp trên màn hình Room Plan

Với những đặt phòng đang in-house hệ thống sẽ yêu cầu chọn lý do chuyển (với các đặt phòng chưa Check-in thì không yêu cầu)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.