Skip to main content
Skip table of contents

CiHMS Distribution Channel Manager (Hệ thống quản lý kênh phân phối OTA)

Channel Configuration page

Cấu hình kênh. Màn hình này cung cấp khả năng thay đổi các DC(on/off) khi hiển thị trên hệ thống tương ứng với các loại phòng và giá.

Những thay đổi trong màn hình này được áp dụng cho các page có sự hiển thị DC, Room type, Rate plan trong hệ thống Channel Manager như Room Management page, Rate Management page…

Các tính năng được hỗ trợ trong thời điểm hiện tại.

 • Xem trạng thái các kênh.
 • Bộ lọc theo kênh của hệ thống.
 • Bộ lọc DC, Loại phòng, giá và trạng thái.
 • Bật/tắt kênh.
 • Bật/tắt phòng.
 • Bật/tắt giá.

1. Hướng dẫn

1.1 Điều hướng đến trang Channel Configuration page bằng cách nhấp chuột vào icon ở menu.
1.2 Màn hình Channel Configuration

2. Chức năng

2.1 Xem trạng thái các kênh.

-Bấm vào DC cần bật/tắt trạng thái và có thể cấu hình cho phòng và giá tướng ứng với mỗi DC.

2.2 Bộ lọc theo text theo hệ thống.

-Lọc theo Status

-Lọc theo Room Type

-Lọc theo Status Room Type

 -Lọc theo Rate Plan

-Lọc theo Status Rate plan

2.4. Bật/tắt kênh.

-Bấm nút chuyển đổi để bật/tắt kênh

 2.5. Bật/tắt phòng.

2.6. Bật/tắt giá.

 

Reservations page

Hướng dẫn quản lý đặt phòng. Màn hình này hiển thị danh sách đặt phòng đến từ các kênh phân phối.

Những thay đổi trong màn hình này được áp dụng cho thuộc tính được chọn hiện tại xuất hiện ở phía trên bên phải màn hình.

Các tính năng được hỗ trợ trong thời điểm hiện tại.

 • Xem phân bổ các đặt phòng theo property.
 • Download file excel.
 • Sắp xếp reservation theo trường Reservation ID hoặc Date Created.
 • Lọc dữ liệu theo trường cụ thể.
 • Xóa lọc dữ liệu
 • Phân trang.
 • Xem chi tiết thông tin đặt phòng theo từng mã đặt phòng.
 • Xem trạng thái đặt phòng.

1. Các trạng thái của các trường khi lọc.

1.1 Trường Status

Loại Status.

Mô tả

Create (Màu Xanh)

Trạng thái này mô tả phòng mới được đặt.

Amend (Màu Cam)

Trạng thái này mô tả giá phòng đặt đã được thay đổi so với ban đầu.

Cancel ( Màu đỏ)

Trạng thái này mô tả hủy đặt phòng.

1.2 Trường PMS Status

Loại PMS Status.

Mô tả

New

Tạo mới

Pending

Chờ để xử lý

Processed

Đang xử lý

Failed

Thất bại

Ignored

Bỏ qua

2. Hướng dẫn

2.1 Điều hướng đến trang Reservations page bằng cách nhấp chuột vào icon ở menu.

2.2 Màn hình Reservations

3. Chức năng

3.1 Xem phân bổ các đặt phòng theo property.

3.2 Download file excel.

3.3 Sắp xếp reservation theo trường Reservation ID hoặc Date Created.

3.3.1 Sắp xếp tăng dẫn theo OTA ID

3.3.2 Sắp xếp giảm dẫn theo OTA ID

3.3.3 Sắp xếp tăng dần theo Booking Time

3.3.4 Sắp xếp giảm dần theo Booking Time

3.4 Lọc dữ liệu theo trường cụ thể.

3.4.1 Filter theo OTA ID

-Nhập data có trong cột OTA Id cần tìm vào ô Filter để tìm kiếm. Có thể tìm kiếm theo giá trị gần đúng hoặc đúng.

3.4.2 Filter theo Channel.

-Chọn dữ liệu có trong dropdown cần tìm kiếm.

3.4.3 Filter theo Rate code.

-Nhập dữ liệu có trong cột Rate code cần tìm vào ô Filter để tìm kiếm. Có thể tìm kiếm theo giá trị gần đúng hoặc đúng.

3.4.4 Filter theo Booking Time.

-Chọn ngày để tìm kiếm bằng cách bấm date time picker.

3.4.5 Filter theo Guest

-Nhập dữ liệu có trong cột Guest cần tìm vào ô Filter để tìm kiếm. Có thể tìm kiếm theo giá trị gần đúng hoặc đúng.

3.4.6 Filter theo PMS Status

-Chọn dữ liệu có trong dropdown cần tìm kiếm.

3.4.7 Filter theo Ngày Check in

-Chọn ngày để tìm kiếm bằng cách bấm date time picker.

3.4.8 Filter theo Ngày Check out

3.5. Xóa lọc dữ liệu.

-User có thể xóa tất các filter trong bảng Reservations bằng các bấm Clear all filter

3.6. Phân trang.

-Người dùng có thể phân trang theo page size tùy chọn

3.7 Xem chi tiết thông tin đặt phòng theo từng mã đặt phòng.

-Bấm OTA ID trên bảng → Bấm tab đầu tiền. Có thể gửi xác nhận thông qua mail bằng cách bấm nút Resend Confirmation Email.

3.8 Xem trạng thái đặt phòng.

3.8.1 Xem thông qua thông báo đặt phòng chi tiết.

-Ở popup Reservation Detail bấm tab Cloud HMS.

3.8.2 Xem thông qua bấm trạng thái ở PMS Status

Rate Management page

Hướng dẫn quản lý rates. Màn hình này cung cấp khả năng thay đổi giá từng ngày của mỗi Room Types, Rate plan.

Những thay đổi trong màn hình này được áp dụng cho thuộc tính được chọn hiện tại xuất hiện ở phía trên bên phải màn hình.

Các chức năng hỗ trợ trong thời điểm hiện tại.

 • Xem phân bổ giá mỗi ngày tương ứng với từng Room Types.
 • Xem phân bổ giá theo ngày mong muốn tương ứng với từng Room Types.
 • Có thể tìm kiếm dữ liệu thông qua bộ lọc các thuộc tính.
 • Set giá cụ thể mỗi ngày.
 • Cập nhật hàng loạt cho một loại Room type - Rate plan thông qua button Bulk Update.
 • Cập nhật hàng loạt cho một loại Room type - Rate plan khi click vào icon sấm sét.
 • Xóa tất cả bộ lọc trên trang.
 • Set giá mỗi phòng tương ứng mỗi Channel khác nhau khi chọn Channel của Dropdown Select channel.
 • Có thể sử dụng phím Ctrl hoặc Shift để cập nhật giá hàng loạt.

1. Hướng dẫn.

1.1 Điều hướng đến trang Rates Management bằng cách nhấp vào icon ở menu.

1.2 Màn hình Rates Management

2. Chức năng

2.1 Xem phân bổ giá mỗi ngày tương ứng với từng Room Types.

2.2 Xem phân bổ giá theo ngày mong muốn tương ứng với từng Room Types.

2.3 Có thể tìm kiếm dữ liệu thông qua bộ lọc các thuộc tính.

2.4 Set giá cụ thể mỗi ngày.

2.4.1 Cập nhật giá mỗi ngày trong ô → Save

2.4.2 Cập nhật nhiều RoomTypes - nhiều RatePlan → Save

2.5 Cập nhật hàng loạt cho một loại Room type - Rate plan thông qua button Bulk Update.

2.5.1 Chọn DC cần cập nhật → Nhập giá cụ thể room type - rate plan → Save

2.5.2 Bạn có thể thêm ngày bằng cách bấm date range hoặc chỉ định các ngày trong tuần hoặc cuối tuần trong bất kỳ phạm vi ngày nào.

2.6 Cập nhật hàng loạt cho một loại Room type - Rate plan khi click vào icon sấm sét.

2.6.1 Nhấp vào icon sấm sét.

2.6.2 Nhập giá cho từng tùy chọn và chỉnh sửa ngày hiệu lực hoặc thêm phạm vi ngày → sau đó nhấp vào Save.

2.7 Xóa tất cả bộ lọc trên trang.

-Bấm Clear xóa tất cả bộ lọc có trên trang.

2.9 Có thể sử dụng phím Ctrl hoặc Shift để cập nhật giá hàng loạt.

2.9.1 Bấm Ctrl để cập nhật giá.

-Khi bám Ctrl + trỏ chuột thì sẽ bôi màu từ ô mà trỏ chuột chọn.

2.9.2 Bấm Shift để cập nhật giá.

-Khi bấm trỏ chuột + shift vào ô giá thì mặc định sẽ focus từ trỏ chuột đến ô giữ shift nhấm vào giống như excel

Room Management page

Hướng dẫn quản lý phòng. Màn hình này cung cấp khả năng thay đổi phân bổ, hạn chế về mức phòng & mức giá.

Những thay đổi trong màn hình này được áp dụng cho thuộc tính được chọn hiện tại xuất hiện ở phía trên bên phải màn hình.

Các tính năng được hỗ trợ trong thời điểm hiện tại.

 • Xem phân bổ phòng mỗi ngày tương ứng với từng Room Types.
 • Xem phân bổ phòng theo ngày mong muốn tương ứng với từng Room Types.
 • Chọn hệ thống để hạn chế phòng.
 • Tìm kiếm dữ liệu thông qua bộ lọc các thuộc tính.
 • Set ngày cụ thể.
 • Phân bổ cập nhật hàng loạt cho một loại RoomTypes - RatePlan.
 • Ngừng bán vào ngày cụ thể.
 • Ngừng bán rate plan trên một khoảng thời gian.
 • Xóa tất cả bộ lọc trên trang.
 • Set CTA vào ngày cụ thể
 • Set CTA cho một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.
 • Set CTD vào ngày cụ thể.
 • Set CTD cho một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.
 • Set Min Stay vào ngày cụ thể.
 • Set Min Stay cho một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.
 • Set Max Stay vào ngày cụ thể.
 • Set Max Stay cho một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.

1. Loại hạn chế đặt phòng.

Loại hạn chế.

Những giá trị có thể chọn.

Mô tả

Stop Sell

True/False

Đây là hành động ngăn chặn doanh số bán phòng đêm của khách sạn trên các kênh phân phối của bạn. Việc dừng bán ngăn khách sạn của bạn không thể đặt phòng. Điều này là điển hình khi một khách sạn được bán hết trong một khoảng thời gian nhất định.

CTA - Closed To Arrival

True/False

Khi "Closed to arrival" được đặt cho một ngày, khách không thể đặt ngày này nếu thời gian lưu trú của họ bắt đầu vào ngày này. Nếu thời gian lưu trú của họ bao gồm ngày này, nhưng không bắt đầu vào ngày đó - thì nó sẽ được đặt trước.

CTD -Closed To Departure

True/False

Khi "Closed To Departure" được đặt cho một ngày, khách không thể đặt ngày này nếu thời gian lưu trú của họ kết thúc vào ngày này. Nếu thời gian lưu trú của họ bao gồm ngày này, nhưng không kết thúc vào ngày đó - thì nó sẽ có thể đặt được.

Min Stay

Number

Thời gian lưu trú tối thiểu thông qua giới hạn hạn chế có sẵn bằng cách chỉ định một số đêm phải đặt trước cho kỳ nghỉ.

Max Stay

Number

Thời gian lưu trú tối đa thông qua hạn chế hạn chế tính khả dụng bằng cách chỉ định số đêm tối đa có thể được đặt cho các lần lưu trú.

2. Hướng dẫn

2.1 Điều hướng đến trang Rooms Management page bằng cách nhấp chuột vào icon ở menu.
2.2 Màn hình Rooms Management

3. Chức năng

3.1 Xem phân bổ phòng mỗi ngày tương ứng với từng Room Types.

3.2 Xem phân bổ phòng theo ngày mong muốn tương ứng với từng Room Types.

3.3 Chọn hệ thống để hạn chế phòng.

3.3.1 Mục avail hiển thị số lượng phòng được bán, nếu phòng về 0, sẽ chuyển qua màu đỏ để dễ nhận biết.

3.3.2 Số lượng phòng được phép bán mỗi ngày.

3.3.3 Cập nhật nhanh chóng số phòng còn lại.

-Chọn avail và bấm icon sấm sét trên tiêu đề tên phòng.

-Nhập số phòng còn trống và tùy chỉnh ngày → Save

3.4 Tìm kiếm dữ liệu thông qua bộ lọc các thuộc tính.

3.5 Set ngày cụ thể.

3.6 Phân bổ cập nhật hàng loạt cho một loại RoomTypes - RatePlan.

3.6.1 Cập nhật hàng loạt thông qua nút Bulk Update

-Cập nhập theo hạn chế Stop Sell

-Cập nhập theo hạn chế CTA

-Cập nhập theo hạn chế CTA

-Cập nhập theo hạn chế Min Stay

-Cập nhập theo hạn chế Max Stay

3.7 Ngừng bán vào ngày cụ thể.

3.7.1 Chọn Stop Sell như rate plan’s trước bước tiếp theo.

3.7.2 Chỉ định ngày ngừng bán.

3.8 Dừng bán một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.

3.8.1 Nhấp vào icon sấm sét.

3.8.2 Nút chuyển đổi ngừng bán & chỉnh sửa ngày hoặc thêm phạm vi ngày → sau đó bấm Save

3.8.3 Bạn có thể thêm phạm vi ngày hoặc chỉ định các ngày trong tuần hoặc cuối tuần trong bất kỳ phạm vi ngày nào.

3.9 Xóa tất cả bộ lọc trên trang.

3.9.1 Bấm Clear all filter xóa tất cả bộ lọc có trên trang.

3.10 Set CTA vào ngày cụ thể.

3.10.1 Chọn Rate plan và hạn chế CTA

3.10.2 Chỉ định ngày cụ thể để áp dụng CTA

3.10.3 Bấm Save để giữ các thay đổi.

3.11 Set CTA cho một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.

3.11.1 Bấm icon sấm sét trên một Rate Plan để chỉnh sửa.

3.11.2 Nhập thời lượng lưu trú tối thiểu và chỉ định phạm vi ngày bạn muốn áp dụng.

3.12 Set CTD vào ngày cụ thể.

3.12.1 Chọn Rate plan và giới hạn CTD

3.12.2 Chỉ định ngày cụ thể để áp dụng CTA

3.12.3 Bấm Save lưu thay đổi.

3.13 Set CTD cho một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.

3.13.1 Bấm icon sấm sét trên một Rate Plan để chỉnh sửa.

3.13.2 Nhập thời lượng lưu trú tối thiểu và chỉ định phạm vi ngày bạn muốn áp dụng.

3.14 Set Min Stay vào ngày cụ thể.

3.14.1 Chọn Rate plan và giới hạn Min Stay

3.14.2 Chọn ngày áp dụng.

3.14.2 Bấm Save lưu lại thay đổi.

3.15 Set Min Stay cho một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.

3.15.1 Bấm icon sấm sét trên một Rate Plan để chỉnh sửa.

3.15.2 Nhập thời lượng lưu trú tối thiểu và chỉ định phạm vi ngày bạn muốn áp dụng.

3.15.3 Bấm save lưu lại thay đổi.

3.16 Set Min Stay vào ngày cụ thể.

3.16.1 Chọn Rate plan và giới hạn Max Stay

3.16.2 Chọn ngày áp dụng.

3.16.2 Bấm Save lưu thông tin thay đổi.

3.17 Set Max cho một room type - rate plan trên một khoảng thời gian.

3.17.1 Nhấp vào nút sấm sét trên RoomTypes - RatePlan bạn muốn chỉnh sửa CTD.

3.17.2 Chỉnh sửa phạm vi ngày của bạn để áp dụng Max Stay. Chuyển đổi chuyển đổi Max Stay để xác định rằng bạn muốn kích hoạt Max Stay.

3.17.3 Bấm Save lưu thông tin thay đổi.

4.. Hướng dẫn

4.1 Điều hướng đến trang Rooms Chart page bằng cách nhấp chuột vào icon ở menu.
4.2 Màn hình Rooms Chart

4.3 Chức năng:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.