Skip to main content
Skip table of contents

Cơ sở lưu trú ( Property)

Tên màn hình (Screen Name)

Cơ sở lưu trú ( Property)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Property

Tổng quan (Summary)

Quản lý danh sách các cơ sở được gán vào category (Danh mục)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[View List of property] – Danh sách cơ sở lưu trú

  • Reload property: Đồng bộ danh sách cơ sở

  • Code & Name: Mã và tên cơ sở

  • Category: Danh mục để phục vụ cho việc gán combo category phân loại và mapping giữa Profile/Rate Plan/ Allotment

  • Action:

    • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

[Assign Category] – Gán danh mục

  • Kéo danh mục và thả vào bàng “Assigned Categories” để gán vào cơ sở.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.