Skip to main content
Skip table of contents

Config Room Management (Cấu hình quản lý phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình quản lý phòng (Config Room Management )

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Configuration – Config Room Management

Tổng quan (Summary)

Cấu hình, quy định các trạng thái phòng, trạng thái dọn phòng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] - Bộ lọc

  • Cho phép người dùng lọc theo Room Status, FO Status & Reservation Status

[Add] - Thêm mới

  • Chọn icon Cài đặt để copy bộ cấu hình sẵn từ hệ thống. Tùy theo vận hành cơ sở, có thể thêm mới hoặc xóa các cấu hình này

  • Chọn Thêm/Add để cấu hình thêm các quy định về trạng thái dọn phòng (HK Status)

    • Ví dụ: Room Status (Clean) + FO Status (Occupied) + Reservation Status (DayUse) = HK Status (DO)

  • Chọn icon chỉnh sửa/Edit để chỉnh sửa cấu hình tùy theo vận hành của cơ sở

  • Chọn icon Xóa/ Delete để xóa cấu hình

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.