Skip to main content
Skip table of contents

Công cụ giám sát Allotment (Allotment Monitor)

Tên màn hình (Screen Name)

Công cụ giám sát Allotment (Allotment Monitor)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Allotment Monitor

Tổng quan (Summary)

Giám sát số lượng phòng đã và chưa được bán cho từng quỹ phòng (Allotment) của khách sạn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Allotment Monitor cho phép người dùng xem thông tin về số lượng phòng theo 3 tầng

 • Tầng Allotment type:

  • Soft Allotment: Quỹ phòng không trừ trực tiếp vào hệ thống (chỉ trừ vào hệ thống khi có booking)

  • Hardblock: Quỹ phòng trừ trực tiếp vào hệ thống ngay khi tạo

  • Group Booking: Quỹ phòng cho đoàn

 • Tầng Allotment Group: Các nhóm quỹ phòng tồn tạo trong từng loại quỹ phòng

 • Tầng Allotment Code: Các cặp Allotment - DC tồn tại trong từng nhóm quỹ phòng

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn cơ sở lưu trú muốn xem, màn hình chính sẽ hiển thị ra tất cả danh sách cách mã giá đã được thiết lập

 • Group by: Cho phép xem theo ngày (Day) hoặc tháng (Month)

 • Distribution Channel: Lọc bằng kênh bán hàng

 • Zone: Lựa chọn xem quỹ phòng theo khu

  • Select All: toàn khách sạn

  • Hotel: chỉ xem quỹ phòng của phòng khách sạn

  • Villa: chỉ xem quỹ phòng của biệt thự

 • Display: Loại số liệu cần thể hiện

  • Limit: Số lượng phòng tối đa theo khu vực được bán cho quỹ phòng

  • Deducted: Số lượng phòng đã bị trừ trên hệ thống

  • PickUp: Số lượng phòng đã có thông tin đặt phòng

 • Summary: Số liệu tổng hợp tất cả quỹ phòng

Thông tin số liệu chi tiết:

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.