Skip to main content
Skip table of contents

Công cụ truy vấn giá theo từng loại phòng và từng mã giá của các DC (Rate Query)

Tên màn hình (Screen Name)

Công cụ truy vấn giá theo từng loại phòng và từng mã giá của các kênh bán phòng (Rate Query)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Rate Query

Tổng quan (Summary)

Truy vấn giá (Tìm kiếm giá và hiển thị giá) theo từng ngày cho từng loại phòng. Giá hiện ra theo từng mã giá được cài đặt trên hệ thống. Công cụ này chỉ hiện thị các mã giá của các loại phòng có thể bán đã được gán cho các kênh bán phòng (DC).

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn cơ sở lưu trú muốn xem, màn hình chính sẽ hiển thị ra tất cả danh sách cách mã giá đã được thiết lập

 • Staying Date: Chặng ở cần kiểm tra

 • Guest: Thông tin về công suất phòng để tính giá

 • Distribution Channel: Kênh Phân Phối

 • Rate Code: Lọc thông tin chỉ hiện thị giá của các loại phòng cho mã giá nhất định

 • Room Type: Lọc thông tin chỉ hiện thị giá của loại phòng nhất định

 • Allotment: Nếu DC tồn tại quỹ phòng thì cho phép lọc thông tin chỉ hiển thị giá/loại phòng cho quỹ phòng nhất định

 • By Point: Tích vào ô khi mã giá quy đổi theo điểm trong các trường hợp sử dụng điểm của Chủ biệt thự

 • Ignore Restriction: Trong trường hợp mã giá hoặc loại phòng này đang bị cài đặt hạn chế thì có thể chọn tích vào để bỏ qua hạn chế và hiển thị thông tin mã giá của các loại phòng này

 • Pseudo Room: Chọn để hiện thông tin các phòng ảo

Điền đủ các thông tin có dấu * sau đó click Search. Những giá đã phân phối bán thành công sẽ được hiển thị như màn hình dưới đây

Message hiển thị khi nhấn vào các cặp mã giá/mã phòng trống

Màn hình hiển thị chi tiết khi nhấn vào từng giá

Nếu mã giá tồn tại ở nhiều quỹ phòng, nhóm quỹ phòng sẽ được liệt kê cùng với số phòng trống

 • Cancel Policy: chính sách hủy được gắn với mã giá

 • Room Amount = Room Rate + Include package

 • Total = Room Amt + Exclude package

Ngoài ra chi tiết về các gói dịch vụ cũng được hiển thị

Include package = số tiền của các gói dịch vụ include (BF-A-IN + DN-A-IN + DN-C-IN + LN-A-IN + LN-C-IN)

Exclude package = số tiền của các gói dịch vụ exclude (DN + LU + SAP +SPA)

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.