Skip to main content
Skip table of contents

Khuyến mãi (Promotion)

Tên màn hình (Screen Name)

Khuyến mãi (Promotion)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Promotion

Tổng quan (Summary)

Quản lý và tạo các chương trình khuyến mãi theo giá phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

  • Create: Tạo khuyến mãi mới

  • Code & Name: Mã và tên khuyến mãi

  • Description: Mô tả khuyến mãi

  • Action:

    • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của khuyến mãi

    • Delete: Nhấn để thực hiện xóa khuyến mãi

[Create Promotion] – Tạo khuyến mãi mới

Nhấn vào Create để thực hiện tạo khuyến mãi mới

Tại cửa sổ tạo khuyến mãi mới , nhập vào các thông tin:

Chọn Create để hoàn thành tạo khuyến mãi mới hoặc Cancel nếu muốn hủy việc tạo khuyến mãi.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.