Skip to main content
Skip table of contents

Công ty lữ hành (Partners)

Tên màn hình (Screen Name)

Đại lý Du Lịch /Partners

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Central Profile >> Partners

Tổng quan (Summary)

Dùng để quản lý profile của đại lý/công ty​

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Tên đầy đủ/Full Name: Tên của Đại Lý

 • Tên công ty/Company Name: Tên hồ sơ của Đại lý

 • Kênh/Channel: Kênh của Đại lý

 • Loại hình/Type: Đại lý hoặc Công ty…

 • Trạng thái/Status: Trạng thái hoạt động hoặc Ngừng hoạt động

 • Các nút chức năng/Action:

o (1) Chỉnh sửa/Update: thực hiện cập nhật thông tin Đại lý đã được tạo

o (2) Không hoạt động/ Inactive: Click vào đây TA sẽ chuyển qua trạng thái Ngừng hoạt động/Inactive

o (3) Lọc/ Filter: Tìm kiếm theo tên, mã số thuế, lọc theo Trạng thái

o (4) Xuất dữ liệu/Export , Nhập dữ liệu/Import, Cập nhập comcat/Update comcat, Tạo mới/Create: Tạo mới thông tin Đại lý

Tạo mới Đại lý (Create)

Để tạo được một hồ sơ cần điền các sau:

 • Thông tin cơ bản sau/ Basic Information:

 1. Mã đối tác/ Partner Code

 2. Tên công ty/ Company Name

 3. Tên đăng ký kinh doanh/Bussiness Name

 4. Belong to Profile/Trực thuộc hồ sơ Crsprofile_accountmanager

 5. Kênh phân phối/ Distribution channel

 6. Loại/Type: phân loại theo kênh như Call Center, Corporate,…

 7. Ghi chú/Note

 8. Số điện thoại/ Phone

 9. Email

 10. Địa chỉ/Address

 • Thông tin tài chính:

 1. Mã số thuế/Tax Number

 2. Địa chỉ Thuế/Billing Address

 3. Email nhận hóa đơn Thuế/ Business Email

 4. Giới hạn/ Limit: hạn mức số tiền cho phép, không được vượt quá.

 5. Hạn thanh toán (Ngày)/Payment Due Date: thời gian thanh toán tiền dành cho đại lý, không được phép vượt quá thời hạn này, nếu vượt quá sẽ tính vào Nợ quá hạn

 6. Số công nợ/ Account Recivable Number : Ghi nhận số tk công nợ của Đại lý

 7. Người thụ hưởng / Beneficiary

 8. Tài khoản trong nước (VNĐ)/Domestic Bank Account (VNĐ)

 9. Tài khoản quốc tế (USD)/Oversea Bank Account (USD)

 10. Tên Ngân hàng/Bank name

 11. Chi nhánh/Branch

 12. Mã SWIFT/SWIFT Code

 • Cài Đặt

 1. Crsprofile_applydiscount: bật cờ này lên cho đại lý đang muốn áp dụng discount.

 2. Gửi email xác nhận đặt phòng đến người dùng: là tùy chọn mọi email xác nhận đặt phòng của hồ sơ đều được gửi thêm vào địa chỉ email được chỉ định​

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì chọn nút Gửi đi/Submit

Lưu ý

Các mục có dấu * bắt buộc nhập thông tin, nếu không nhập sẽ không lưu được.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.