Skip to main content
Skip table of contents

Create invoice (Tạo Hóa đơn điện tử)

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo Hóa đơn điện tử (Create invoice)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Invoice - Create Invoice

Log in – PMS E-Invoice – Create Invoice

Tổng quan (Summary)

Các bước tạo Hóa đơn điện tử cho Khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Transactions] – Xuất hóa đơn theo các giao dịch đã phát sinh

 • #: Số thứ tự

 • Mã xác nhận/ Confirmation: Mã xác nhận của khách hàng cần xuất hóa đơn đã chọn

 • Số tiền/Amount: Số tiền của từng giao dịch

 • Folio: Tên khách của số Folio cần xuất hóa đơn

 • Ngày/Date: Hiển thị theo Arrival Date

 • VAT: Số %VAT

 • Mã số giao dịch/ Transaction Account Code: Các mã giao dịch có thể xuất hóa đơn

 • Số giao dịch/Transaction Number: Số của giao dịch đã phát sinh

 • Số hóa đơn/ Check number

 • Mô tả/Description: Mô tả chi tiết giao dịch đã phát sinh

Cách tạo Hóa đơn

 • Khách/Guest: Thông tin Họ tên của khách

 • Công ty/Company: Lựa chọn thông tin Công ty cần xuất hóa đơn

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của Công ty cần xuất hóa đơn

 • Mã Số Thuế/Tax No: Mã số thuế của Công ty cần xuất hóa đơn

 • Số điện thoại/Phone: Số điện thoại Công ty

 • Email: Địa chỉ Email gửi hóa đơn.

 • Phương thức thanh toán/Payment Method: Phương thức thanh toán của giao dịch

 • Ngày xuất Hóa đơn/Invoice Date

 • Mô tả/Description: Mô tả thông tin chi tiết của Hóa đơn

 • Thông tin tham khảo/Reference

Lưu ý (Remarks)

 • Lưu ý khi xuất hóa đơn cần xem lại các trường thông tin nếu có khoảng trắng ở đầu hoặc cuối các trường thông tin thì sẽ không xuất hóa đơn được

 • Khuyến nghị sử dụng màn hình "Transactions in detail" để filter VAT và thực hiện xuất hóa đơn. (Chỉ nên dùng màn hình "Transaction" khi biết chính xác giao dịch định xuất hóa đơn có loại VAT nào)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.