Skip to main content
Skip table of contents

Daily Approval (Phê duyệt hàng ngày)

Tên màn hình (Screen Name)

Daily Approval (Phê duyệt hàng ngày)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Approval Reports - Daily Approval

Tổng quan (Summary)

Sau khi quá trình chạy đóng ngày hoàn thành, các nhóm chức danh thực hiện theo đúng quyền hạn của mình sẽ vào kiểm tra và phê duyệt báo cáo theo quy trình đã được cấu hình sẵn.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Chọn ngày cần phê duyệt báo cáo

 • Thứ tự các báo cáo/No: Hiển thị thứ tự các báo cáo đã được cấu hình theo yêu cầu phê duyệt của từng cơ sở

 • Phê duyệt báo cáo/Approval Report: Tên các báo cáo cần phê duyệt

  • Chọn vào biểu tượng > để đính kèm file và xem các file đã được đính kèm

  • File đính trong báo cáo cần được lưu ý các vấn đề sau: có 2 kí tự đặc biệt được cho phép là “-”và  “_”, không giới hạn số kí tự, không được dùng tiếng Việt có dấu, được dùng khoảng trắng, hỗ trợ định dạng pdf/docx/xlsx/jpg

 • Trạng thái/Status: Các trạng thái phê duyệt

  • Đã nộp/Submitted: Trạng thái này thể hiện thông tin nhân viên sau khi hoàn thành chạy đóng ngày đã nộp báo cáo theo đúng quy trình

  • Đã phê duyệt/Approved: Khi có nhóm chức danh phê duyệt thì hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái này

  • Đã đóng/Closed: Khi đã có đầy đủ các nhóm chức danh phê duyệt thì quy trình phê duyệt hoàn thành hệ thống sẽ chuyển trạng thái này

 • Phụ trách phê duyệt/Assigned to: Theo quy trình đã được cấu hình, khi bộ phận này phê duyệt xong hệ thống sẽ tự động phân công cho bộ phận tiếp theo

 • Quá trình phê duyệt/Progress: Thể hiện quá trình phê duyệt của các bộ phận được phân quyền phê duyệt

 • Chức năng/Action: Trong quá trình kiểm tra và phê duyệt các báo cáo, các nhóm phê duyệt có thể chọn Approved khi báo cáo đúng. Hoặc nếu có yêu cầu bổ sung/ sửa lại báo cáo thì chọn Rejected để hệ thống trả yêu cầu về lại cho nhóm phê duyệt trước đó

 • Lịch sử/History: Người dùng có thể xem lại các thao tác khi chọn nút chức năng này

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.