Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục (Category)

Tên màn hình (Screen Name)

Xem danh sách / Tạo mới / Cập nhật danh mục

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Category

Tổng quan (Summary)

Quản lý danh mục (category) để phục vụ cho việc gán combo category phân loại và liên kết giữa Profile/Rate Plan/ Allotment

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[View List of Category] – Danh sách danh mục

 • Create: Tạo danh mục mới

 • Code & Name: Mã và tên danh mục

 • Category Group: Nhóm danh mục, bao gồm 3 nhóm: Region/Property, TA/COM, Contract/Compaign

 • Description: Mô tả danh mục

 • Action:

  • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của Category

  • Delete: Nhấn để thực hiện xóa Category

[Create Category] – Tạo danh mục mới

Nhấn vào Create để thực hiện tạo category mới

Tại cửa sổ tạo Category mới , nhập vào các thông tin:

 • Code: Mã danh mục, là trường thông tin duy nhất và bắt buộc

 • Name: Tên danh mục, là trường thông bắt buộc

 • Category Group: Nhóm danh mục, chọn 1 trong 3 nhóm danh mục: Region/Property, TA/COM, Contract/Compaign

 • Description: Mô tả danh mục

Chọn Create để hoàn thành tạo Category mới hoặc Cancel nếu muốn hủy việc tạo Category.

[Update Category] – Cập nhật danh mục

Chọn vào biểu tượng công cụ chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa Category

Hệ thống chỉ cho phép người dùng chỉnh sửa Tên và Description của Category.

Sau khi chỉnh sửa xong các thông tin cần cập nhật, chọn Update để lưu lại, chọn Cancel nếu muốn hủy việc chỉnh sửa.

[Delete Category] – Xóa danh mục

Chọn vào biểu tượng thùng rác để thực hiện xóa một danh mục

Tại màn hình xác nhận, chọn Confirm để hoàn thành xóa Category hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

Không thể xóa danh mục đã được sử dụng để gán Combo Category hoặc gán vào cơ sở lưu trú…

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.