Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục công việc giặt ủi (Jobs of Laundry)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục công việc giặt ủi (Jobs of Laundry)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Jobs of Laundry

Tổng quan (Summary)

Danh mục các công việc giặt ủi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các công việc giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã công việc

 • Tên/Name: Tên công việc

 • Mã giao dịch/Transaction Code

 • Thứ tự/Order

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã công việc giặt ủi

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã công việc

Mã/Code: Mã công việc

Tên/Name: Tên công việc

Thanh toán/Post Charge

Thứ tự/Order

 • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.