Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục mã giá phòng (Rate Plan List)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã giá phòng (Rate Plan)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan

Tổng quan (Summary)

Danh mục các chính sách giá và mã giá của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Mã giá/Rate Code: Mã giá phòng. Mỗi mã giá phòng là duy nhất dùng để xác định giá cho một hoặc nhiều loại phòng trong một khoảng thời gian hoặc chi tiết theo các mã mùa cụ thể

 • Tên/Name: Tên của mã giá phòng

 • Loại mã giá/Rate Type

 • Ngày bắt đầu/Begin Sell Date: Ngày bắt đầu áp dụng mã giá phòng

 • Ngày kết thúc/End Sell Date: Ngày kết thúc áp dụng mã giá phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của mã giá, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng ngay trên lưới

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Sửa thông tin mã giá phòng

  • Bật/Tắt: Thay đổi trạng thái hoạt động của mã giá

  • Sao chép/Copy: Sao chép một mã giá mới từ mã giá đang chọn

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin mã giá phòng

[Buttons] – Nút chức năng

 • Gen Rate Property: Cập nhật toàn bộ bảng giá của cơ sở

 • Gen Rate: Nhấn cập nhật các mã giá phòng trên màn hình hiện tại

 • Create: Tạo một mã giá mới

 • Import: Tải lên danh sách các mã giá thông qua biểu mẫu

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm nhanh mã giá phòng đã khai báo trong hệ thống theo:

 • Mã giá phòng/Rate Code

 • Loại mã giá/Rate Type:

  • Giá BAR/Advance Daily Rate: Giá động hàng ngày phụ thuộc vào chiến lược của User

  • Giá cơ sở/Base Rate: Giá gốc/cơ sở để chạy giá Advance Daily Rate

  • Giá thường/Public Rate: Giá thường không biến động theo ngày

 • Trạng thái của mã giá

 • Các thẻ cấu hình trong mã giá

 • Hiển thị mã giá đã hết hạn sử dụng, có thể bật tắt bằng cách click vào ô vuông

[Result] – Kết quả tìm kiếm

Hiển thị các mã giá phòng theo điều kiện tìm kiếm

Lưu ý (Remarks)

Đối với việc kế thừa mã giá, mã giá kế thừa phải trùng rate type với mã giá mẹ

Hệ thống đang gen rate tối đa 520 ngày. Ví dụ những đoàn tạo giai đoạn sau tháng 4/2025 mà dùng ratecode được gen vào tháng 10/2023 thì sẽ không có hiển thị doanh thu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.