Skip to main content
Skip table of contents

Danh mục người dùng (Users)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục người dùng (Users)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Users

Màn hình (Screen)

Tổng quan (Summary)

Theo dõi toàn bộ danh sách nhân viên, vai trò của từng nhân viên thuộc bộ phận vận chuyển

Trường thông tin (Fields Description)

 

  • Email: Email của tất cả nhân viên thuộc bộ phận Transportation

  • Role: Vai trò của từng nhân viên thuộc bộ phận Transportation

  • Chọn nút “Sync” góc phải màn hình để cập nhật danh sách nhân viên từ quản lý khách sạn

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.