Skip to main content
Skip table of contents

Danh sách khách sạn (Properties)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách khách sạn/resort (Properties)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Properties

Tổng quan (Summary)

Danh sách các khách sạn và resort.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các khách sạn/resort

 • Mã khách sạn/Code

 • Tên/Name

 • Khu vực/Region

 • No. Of Rooms: Tổng số lượng phòng của khách sạn/resort

 • Check-in/Check-out Time: Giờ check-in và check-out của khách sạn/resort

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của khách sạn/resort, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Sửa thông tin khách sạn/resort

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin khách sạn/resort

  • Cài đặt/Setup: Click vào icon này, sẽ chuyển qua giao diện chi tiết khách sạn, thuộc Property Management >> Property Detail

  • Xuất/Export : Xuất excel tất cả các trường thông tin của khách sạn

  • Tạo mới/Create: Tạo mới thông tin một khách sạn/resort. Chi tiết xem chức năng Tạo mới khách sạn/resort (Create Property)

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một thông tin khách sạn/resort khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.