Skip to main content
Skip table of contents

Danh sách quỹ phòng chung (Allotment List)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách nhóm Allotment (Tab Allotment)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Allotment

Tổng quan (Summary)

Danh sách các nhóm quỹ phòng đã khai báo trong hệ thống.

Phần này cho phép người dùng tạo nhóm quỹ phòng gán kênh bán phòng và mã giá. Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa nhóm quỹ phòng và các kênh bán phòng được gom trong nhóm quỹ phòng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Select Property: Chọn cơ sở lưu trú muốn xem hoặc khai báo nhóm quỹ phòng từ danh sách các cơ sở lưu trú mà người dùng được phân quyền

 • Select an option: Chọn quỹ phòng muốn xem

 • Show Expired Allotment: Chọn để xem thông tin của các quỹ phòng hết hạn

 • Tên/Name: Tên nhóm quỹ phòng

 • Default Limit of Villa/Day: Số lượng phòng mặc định của khu nghỉ dưỡng được phép bán trong một ngày

 • Default Limit Of Hotel/Day: Số lượng phòng mặc định của khách sạn được phép bán trong một ngày

 • Ngày bắt đầu/From Date: Ngày bắt đầu áp dụng của nhóm quỹ phòng

 • Ngày kết thúc/To Date: Ngày kết thúc áp dụng của nhóm quỹ phòng

 • Nút chức năng/Action:

  • Thêm/Create: Tạo mới một nhóm quỹ phòng

  • Xuất danh sách/Export: Xuất danh sách quỹ phòng

  • Gán hồ sơ đại lý/Add Profile: Nhấn để chọn và gán hồ sơ đại lý cho nhóm quỹ phòng

  • Gán kênh bán phòng/Add DC: Nhấn để chọn và gán kênh bán phòng cho nhóm quỹ phòng

  • Sửa/Update: Sửa thông tin quỹ phòng

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin quỹ phòng

[Create Allotment Group] - Tạo nhóm quỹ phòng

Ở màn hình allotment chọn cơ sở lưu trú cần tạo nhóm quỹ phòng và nhấn vào nút Create để tạo mới một nhóm quỹ phòng

Trong màn hình tạo nhóm quỹ phòng, nhập các thông tin được yêu cầu, bao gồm:

 • Code: nhập thông tin mã nhóm quỹ phòng cần tạo

 • Name: Nhập tên nhóm quỹ phòng

 • From-To: khoảng thời gian quỹ phòng có tác dụng

 • Default Limit Of Hotel/Day: Số lượng phòng mặc định của khách sạn được phép bán trong một ngày

 • Combo Category: Bộ danh mục để phục vụ cho việc mapping giữa Profile/Rate Plan/ Allotment

 • Total Hotel Room: Tổng số phòng tối đa của khách sạn được phép bán trong khoảng thời gian quỹ phòngcó hiệu lực

 • Save: Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu để tạo một quỹ phòng người dùng sẽ nhấn nút Save để tạo

 • Cancel: Sẽ nhấn nút Cancel nếu người dùng muốn hủy việc tạo quỹ phòng

Sau khi tạo thành công một nhóm quỹ phòng thì quỹ phòng này sẽ được hiển thị trong trang chủ allotment.

[Delete Allotment Group] - Xóa nhóm quỹ phòng

[Add DC] - Thêm một kênh bán phòng vào nhóm quỹ phòng

 • Nhấn vào nút “Add DC”

Chọn những kênh bán phòng muốn thêm vào quỹ phòng bằng cách nhấn vào ô vuông phía trước tên kênh bán phòng

 • Nhấn Create để hoàn thành việc thêm kênh bán phòng vào quỹ phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.