Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard ( Bảng thông tin)

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng thông tin ( Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Task Management – Dashboard

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị trực quan tổng hợp thông tin các công việc được tạo trên hệ thống để người dùng có thể xem nhanh trạng thái của các công việc trong ngày.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Bộ lọc:

 • Created At: thể hiện các công việc theo ngày tạo trên hệ thống, người dùng chọn 1 ngày để thể hiện các công việc trong ngày được chọn

 • Due Date: thể hiện các công việc theo ngày tới hạn, người dùng chọn 1 ngày để thể hiện các công việc trong ngày được chọn.

 • Department: người dùng chọn một bộ phận để xem riêng các công việc tại bộ phận đó ( chỉ các bộ phận được tạo trên phần cài đặt của phân hệ Task Management - xem thêm tại đây )

 • Status: người dùng chọn 01 trong các tình trạng công việc trên hệ thống ( xem thêm về các tình trạng công việc tại đây )

  Các thông tin người dùng chọn ở các trường của bộ lọc ở trên sẽ ảnh hưởng đến danh sách các đầu việc được tạo trên hệ thống hiển thị ở ô bên dưới.

2. Thống kê tổng quan:

 • Đang tiến hành/ In-progress: thống kê các công việc ở trạng thái đang thực hiện trên tổng số công việc đã được tạo trên hệ thống tuỳ theo thông tin người dùng đã chọn ở các ô trong bộ lọc ở trên.

 • Hoàn thành/ Completed: thống kê các công việc đã được hoàn thành trên tổng số công việc được tạo trên hệ thống tuỳ theo thông tin người dùng đã chọn ở các ô trong bộ lọc ở trên.

 • Biểu đồ công việc đã hoàn thành/ Task Completion Rate: vòng tròn thể hiện % các công việc đã hoàn thành trên tổng số công việc đã tạo trên hệ thống theo thông tin người dùng đã chọn ở các ô trong bộ lọc ở trên.

Danh sách các đầu việc đã tạo trên hệ thống:

Dựa theo các thông tin đã lọc ở bộ lọc trên, danh sách các công việc sẽ thể hiện:

 • Tên công việc

 • Trạng thái công việc

 • Mã công việc

 • Người tạo công việc

Lưu ý (Remarks)

Dashboard chỉ thể hiện các thông tin theo kiểu thống kê tổng hợp các công việc trên hệ thống. Người dùng có thể bấm vào từng công việc để xem chi tiết của công việc đó. Màn hình làm việc chính vẫn là ở Task Management

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.