Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard - CRS ( Bảng điều khiển)

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng điều khiển (Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – CRS – Dashboard

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị trực quan tổng hợp thông tin liên quan đến đặt phòng & doanh thu từ tất cả các kênh

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Bộ lọc:

 • Báo cáo theo/Report By

  • Ngày đặt/Booking Date

  • Ngày đến/Arrivate Date

  • Ngày đi/Departure Date

  • Ngày hủy/Cancellation Date

 • Date Range: khoảng thời gian truy vấn dữ liệu, mặc định 30 ngày gần nhất.

2. Thống kê tổng quan:

 • Bookings

 • Revenue

 • Room Nights

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.