Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard - FO (Bảng điều khiển)

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng điều khiển (Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Dashboard

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị tóm tắt các thông tin và thông số cập nhật mới nhất của khách sạn tại thời điểm hiện tại

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Các thông số chung về tình hình đặt phòng/khách và công suất phòng

 • Tên người dùng

 • Ngày Business Date

 • Ngày hệ thống

 • Chọn lọc theo Room Class

 • Chọn theo ngày để xem thông tin và thông số cập nhật mới nhất của khách sạn

 • Nhấn vào biểu tượng để làm mới lại dữ liệu

 • Số phòng đến/Arrivals Expected: Tổng số lượng đặt phòng sẽ đến trong ngày, bao gồm cả những đặt phòng đã Checked-In. Nhấn ký hiệu “->“ để xem chi tiết danh sách các đặt phòng liên quan

 • Số phòng đang lưu trú/In-house: Tổng số lượng đặt phòng đang lưu trú tại khách sạn, bao gồm cả những khách đã Checked-In. Nhấn ký hiệu “->“ để xem chi tiết danh sách các đặt phòng liên quan

 • Số phòng đi/Departures Expected: Tổng số lượng đặt phòng sẽ và đã trả phòng ( checked-out ). Nhấn ký hiệu “->“ để xem chi tiết danh sách các đặt phòng liên quan

  • Departures Expected = Tổng số booking ở tab Due Out

  • Checked-out = Tổng số booking ở tab Checked-Out

 • Số phòng trống/Available Room to Sell: Tổng số lượng phòng còn trống của ngày hiện hành

 • Tổng số phòng/Total Physical Room: Tổng số lượng phòng vật lý của cơ sở.

 • Đặt phòng chờ nhận phòng/Queue Reservations: Tổng số đặt phòng đang trong hàng đợi nhận phòng.

 • Trả phòng sớm/Early Departure: Tổng số đặt phòng trả phòng sớm hơn ngày đi dự kiến

 • Phòng khóa/OOO: Tổng số phòng khóa không thể bán của ngày hiện hành

 • Phòng tạm khóa/OOS: Tổng số phòng tạm khóa của ngày hiện hành

 • % Occupancy: Công suất phòng thực tế. Người dùng có thể xem công suất phòng tại ngày hiện hành hoặc chọn ngày trong tương lai. Nhấn chọn “More detail” để đi đến màn hình Room Availability để xem chi tiết thông số.

 • VIPs: Thống kê số lượng khách VIP chi tiết theo tình trạng Arrival, In-house và Departure

 • Guests: Thống kê tổng số lượng khách hiện tại chi tiết theo tình trạng Arrival, In-house và Departure.

NhấnView Detail để hiển thị chi tiết số lượng khách ( người lớn và trẻ em )

[Room Status] – Thống kê tình trạng phòng

Thống kê nhanh số lượng phòng theo từng tình trạng phòng, bao gồm các tình trạng phòng:

 • Vacant: tổng số lượng phòng trống

  • Clean: Phòng trống sạch

  • Dirty: Phòng trống bẩn

  • Inspected: Phòng trống đã kiểm tra

  • Pickup: Phòng trống cần kiểm sơ lại

 • Occupied: tổng số lượng phòng đang có khách

  • Clean: Phòng đang có khách sạch

  • Dirty: Phòng đang các khách bẩn

  • Inspected: Phòng đang có khách đã kiểm tra

  • Pickup: Phòng đang có khách cần kiểm sơ lại

Người dùng có thể liên kết qua phân hệ Room Management để kiểm tra tình trạng phòng bằng cách nhấn ký hiệu ->

[Reservation] – Danh sách các đặt phòng đến và đi trong ngày

Bao gồm 2 tab thông tin: Khách đến (Arrival) & Khách đi (Due out)

 • Họ tên/Guest Name: Tên của khách lưu trú. Tên khách liên kết với màn hình Thông tin khách.

 • Mã xác nhận/Conf. No: Mã xác nhận. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của đặt phòng.

 • Số phòng/Room: Số phòng và loại phòng.

 • Mã giá phòng/Rate Code: Mã giá phòng của đặt phòng

 • Ở tab Due out sẽ có thêm 1 cột Balance: Để kiểm tra số dư cần thanh toán của booking due out.

[Notes] – Thông tin các cảnh báo và ghi chú khác về đặt phòng

Bao gồm các tab thông tin cảnh báo và lưu ý của các đặt phòng (nếu có):

 • Mã xác nhận/Conf. No: Mã xác nhận. Mã được liên kết với màn hình chi tiết của mã xác nhận.

 • Họ tên/Guest Name: Tên của khách lưu trú. Tên khách liên kết với màn hình thông tin khách.

 • Số phòng/Room: Số phòng

 • Thời điểm/Area: Thời điểm hiển thị cảnh báo

 • Mô tả/Description: Diễn giải của thông báo

[Total Revenue] – Tổng doanh thu

Thống kê nhanh doanh thu phòng/doanh thu bộ phận ẩm thực (F&B) và các doanh thu khác dưới dạng biểu đồ.

Thống kê tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ('%') của ngày hôm nay so với ngày hôm trước.

 • Cho phép chọn để xem thống kê các loại doanh thu

 • Doanh thu hiển thị theo 07 ngày gần nhất, người dùng có thể xem chi tiết chính xác số liệu bằng cách di chuột vào từng cột doanh thu ngày

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.