Skip to main content
Skip table of contents

Dịch vụ giặt ủi (Service of Laundry)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục dịch vụ giặt ủi (Services Of Laundry)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Services of Laundry

Tổng quan (Summary)

Danh mục các dịch vụ giặt ủi mà khách sạn/resort hiện có.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các dịch vụ giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã dịch vụ

 • Tên/Name: Tên dịch vụ

 • Phần trăm chi phí/Percent: Đối với dịch vụ Express sẽ tính phụ phí 100% so với dịch vụ thông thường.

 • Cam kết dịch vụ/SLA: Thời gian thực hiện dịch vụ cam kết. Tính bằng phút

 • Thứ tự/Order

 • Mô tả/Description: Mô tả chi tiết dịch vụ

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã dịch vụ giặt ủi

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã dịch vụ

 • Mã/Code: Mã dịch vụ

 • Tên/Name: Tên dịch vụ

 • Phần trăm chi phí/Percent

 • Cam kết dịch vụ/SLA: Thời gian thực hiện dịch vụ cam kết. Tính bằng phút

 • Thứ tự/Order

 • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.