Skip to main content
Skip table of contents

Discrepancy Reason (Lý do sai lệch)

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình lý do sai lệch (Discrepancy Reason)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Configuration – Discrepancy Reason

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các lý do sai lệch.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Chọn Tạo/Create để nhập các lý do sai lệch, khi chuyển trạng thái Room Discrepancy tại màn hình Room Management, hệ thống sẽ pop-up yêu cầu người dùng chọn các lý do được cấu hình tại đây

    • Code: Mã

    • Description: Mô tả

    • Chọn Tạo/Create: để tạo mới

    • Chọn Hủy/Cancel: để đóng pop-up

  • Các chức năng/Action

Thực hiện chỉnh sửa các mô tả lý do sai lệch

Thực hiện xóa các lý do sai lệch

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.