Skip to main content
Skip table of contents

Doanh thu (Revenue)

Tên màn hình (Screen Name)

Doanh thu (Revenue)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Report – Revenue

Tổng quan (Summary)

Báo cáo thống kê doanh thu của đồ giặt ủi căn cứ trên các yêu cầu giặt ủi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện lọc báo cáo

 • Ngày/Date: Lọc theo ngày của yêu cầu giặt ủi. Chọn giai đoạn từ ngày/đến ngày

 • Chọn định dạng file theo PDF hoặc Excel khi xuất báo cáo

[Report Form] – Mẫu báo cáo

 • Báo cáo doanh thu giặt ủi/Laundry Revenue

 • Tổng số công việc/Total Tasks

 • Tổng số mặt hàng/Total Items

 • Tổng số doanh thu/Total Revenue

 • Số thứ tự/#

 • Mã đơn hàng/Code

 • Số hóa đơn/Billing No

 • Tình trạng/Status

 • Tên nhân viên/Assignee Name

 • Được tạo vào lúc và tạo bởi ai/Created At,By

 • Được cập nhật vào lúc và bởi ai/Updated At,By

 • Thông tin mặt hàng giặt ủi/Items- is FOC

 • Dịch vụ/Services

 • Tổng số tiền* dịch vụ/Total prices * Services

 • Mã giảm giá/Discount Code

 • Số tiền được giảm/Discount Amount

 • Phần trăm giảm giá/Discount Percent

 • Tổng số tiền cuối cùng/Final Price

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.