Skip to main content
Skip table of contents

Equipment (Thiết bị)

Tên màn hình (Screen Name)

Equipment (Thiết bị)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Maintenance Plan – Configuration – Equipment

Tổng quan (Summary)

Cho phép tạo, chỉnh sửa và xóa thông tin các thiết bị phục vụ cho công việc bảo trì

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • #/Số thứ tự

 • Code/ Mã: Mã của thiết bị

 • Name/ Tên thiết bị

 • Equipment Type/ Loại thiết bị

 • Equipment Object Type/ Loại hình thiết bị

 • Planning Site/ Cơ sở thực hiện: Chọn từ danh sách cơ sở thực hiện

 • Department/ Bộ phận

 • Equipment Functional Location: Vị trí thiết bị

 • Action: Nút chức năng chỉnh sửa, xóa và xem lại lịch sử tạo thông tin thiết bị

Create Equipment

 1. Tại màn hình Equipment, chọn ‘Create’

2. Nhập các trường thông tin sau:

 • Code/ Mã: Mã của thiết bị

 • Category/ Loại thiết bị (có thể tạo mới ngay tạo màn hình này)

 • Name/ Tên thiết bị

 • Planning Site/ Cơ sở thực hiện: Chọn từ danh sách cơ sở thực hiện

 • Department/ Bộ phận: Tự động được điền khi chọn Planning Site

 • Manufacturer/ Nhà sản xuất: Tên nhà sản xuất

 • Model/ Số model

 • Manufacturer Serial No. / Số seri nhà sản xuất

 • Image/ Hình ảnh đính kèm của thiết bị

3.Chọn nút ‘Create New Task’ để tạo các task được gắn với thiết bị này

4. Nhập các thông tin của công việc như sau:

 • Equipment Task Code/ Mã công việc: Tạo mã công việc theo quy định của cơ sở

 • Task Name/ tên công việc

 • Activity Type/ Loại hoạt động: Chọn từ danh sách đã cấu hình từ trước tại mục Configuration

 • Link Mission/ Liên kết đầu việc: Chọn từ danh sách đã cấu hình từ trước tại mục Configuration

 • SLA: Thời gian hoàn thành công việc

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.