Skip to main content
Skip table of contents

Event

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách sự kiện (Event)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – MICE – Event List

Tổng quan (Summary)

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Màn hình (Screen)

image-20231224-210559.png

Trường thông tin (Fields Description)

Màn hình hiển thị thông tin sự kiện

 • Name: Tên sự kiện (1 booking có thể chứa nhiều sự kiện)

 • Booking: Booking chứa sự kiện

 • Start – End: Thời gian bắt đầu và kết thúc của sự kiện

 • Venue: Địa điểm sự kiện được tổ chức

 • Status: Trạng thái sự kiện

  • New: Tạo mới

  • Accepted: Đã xác nhận

  • Started: Bắt đầu

  • Completed: Hoàn thành

 • Thao tác:

  • Tạo mới

  • Xem chi tiết

  • Xóa

  • Nhân bản

image-20231224-210853.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.