Skip to main content
Skip table of contents

Functional location (Vị trí thiết bị)

Tên màn hình (Screen Name)

Functional location (Vị trí chức năng)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Maintenance Plan – Configuration – Functional location

Tổng quan (Summary)

Có chức năng tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các vị trí thiết bị

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • #: Số thứ tự

  • Name: Tên vị trí cần thực hiện công việc bảo trì

  • Description: Mô tả cụ thể

  • Action: Nút chức năng chỉnh sửa, xóa và xem lại lịch sử tạo vị trí bảo trì

Create Functional location : Tạo mới 1 vị trí thiết bị

Chọn vào biểu tượng v để thực hiện tạo nhiều vị trí thiết bị cùng 1 lúc bằng cách điền thông tin vào mẫu có sẵn sau đó nhập vào hệ thống.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.