Skip to main content
Skip table of contents

Gán các gói dịch vụ (Package Mapping)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã package ( Package Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - PMS Configuration – Package Mapping

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã package

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã package đã khai báo

  • Tên mã/Code name: Tên mã package

  • Loại gói/Package type: Loại gói package

  • Cách tính/Calculation rule: tính trên đầu người

  • Mã giao dịch gói/ Package transaction code: Mã giao dịch gói package

  • Nút chức năng/Action:

-Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã giao dịch

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.