Skip to main content
Skip table of contents

Gán gói dịch vụ vào rate code (Assign Packages)

Tên màn hình (Screen Name)

Gói dịch vụ của mã giá phòng (Tab Packages)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Chọn công cụ chỉnh sửa Rate – Tab Packages

Tổng quan (Summary)

Đóng/mở bán các gói dịch vụ (package) theo mã giá

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Assign New Package] – Thêm Package mới cho mã giá

Các giá kế thừa thì package sẽ được kế thừa từ giá cha.

Để thêm 1 hay nhiều gói dịch vụ vào cho mã giá, người dùng có thể tích vào các ô phía trước mã gói dịch vụ để thêm các gói dịch vụ vào mã giá.

Danh sách các gói dịch vụ chưa áp dụng cho mã giá

 • Mã/Code: Mã của gói dịch vụ

 • Tên/Name: Tên của gói dịch vụ

 • Loại/Package Type: Loại gói dịch vụ, bao gồm 3 loại

  • Include: Giá của gói dịch vụ đã bao gồm trong giá

  • Exclude: Giá của gói dịch vụ chưa bao gồm trong giá

  • Bookable: Gói dịch vụ cho phép đặt thêm

 • Cách tính/Calculation Rule: Cách tính giá của gói dịch vụ, bao gồm

  • Per Room: Tính theo từng phòng

  • Per Person: Tính theo từng khách áp dụng cho cả người lớn và trẻ em

  • Per Adult: Tính theo từng số khách người lớn

  • Per Child: Tính theo từng số khách trẻ em

 • Tuần suất đăng/Posting Rhythm: Tuần suất đăng gói dịch vụ vào cửa sổ quản lý giao dịch chi tiêu của khách

  • Post Every Night: Đăng vào mỗi đêm khách lưu trú

  • Post on Arrival Night: Đăng vào đêm đầu tiên khách lưu trú

  • Post on Last Night: Đăng vào đêm cuối khách lưu trú

 • Số ngày ở tối thiểu/Min LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối thiểu đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Số ngày ở tối đa/Max LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối đa đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Đường đẫn/Link: Nhấn chọn vào biểu tượng 👁 dẫn để đi đến màn hình package chi tiết

[Add/Remove Package] – Gán/Gỡ Package cho mã giá

Để gán/gỡ một package cho mã giá, người dùng sẽ chọn vào biểu tượng thùng rác

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.