Skip to main content
Skip table of contents

Giảm giá giặt ủi (Discount of Laundry)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã giảm giá (Discount Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Discount of Laundry

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã giảm giá áp dụng cho dịch vụ giặt ủi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã giảm giá giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã giảm giá

 • Tên/Name: Tên mã giảm giá

 • Giá trị giảm giá/value.

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã giảm giá

Thêm mới: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã giảm giá

 • Mã/Code: Mã giảm giá

 • Tên/Name: Tên mã giảm giá

 • Phần trăm giảm giá/Percent

 • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.