Skip to main content
Skip table of contents

Giao dịch (Transaction)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục các Giao dịch (Transaction)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Payment Management – Transaction

Tổng quan (Summary)

Quản lý các booking được thanh toán qua Mobile App bằng các hình thức thanh toán nhanh

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các Giao dịch đã phát sinh

 • #: Số thứ tự

 • Mã Hành trình/ITINERARY-NUMBER: Mã Hành trình của Khách hàng đặt booking

 • Phương thức thanh toán/PAYMENT-METHOD: Phương thức thanh toán của khách hàng. Hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán qua kênh VN-Pay.

 • Trạng thái đặt phòng/BOOKING-STATUS: Hiển thị trạng thái của Booking trên hệ thống.

  • Thành công/Active

  • Thất bại/Inactive

  • Đang xử lý/Pending

 • Trạng thái thanh toán/PAYMENT-STATUS: Hiển thị trạng thái thanh toán của Booking trên hệ thống.

  • Đã thanh toán/Active

  • Chưa thanh toán/Inactive

 • Trạng thái Email/EMAIL-STATUS: Hiển thị trạng thái Email xác nhận của Booking

  • Không gửi email N/A

  • Đã gửi/Sent

  • Resend email: gửi lại email xác nhận

 • Giao dịch được thực hiện bằng tay/MANUAL: Khi hệ thống bị lỗi, không tự động thực hiện được thanh toán/booking thì nhân viên sẽ nhấn “Commit” để thao tác bằng tay booking này.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.